Podatek od nieruchomości – informacja ws. stawek na 2022 r.

Rada Gminy Kwidzyn uchwałą Nr XXXII/205/21 z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 30 listopada 2021 r., poz. 4477) określiła stawki przedmiotowego podatku obowiązujące na terenie Gminy Kwidzyn w roku 2022.

G R U N T Y
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków)1,03 zł / m²
grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych5,17 zł / ha
grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji3,40 zł / m²
grunty pozostałe0,49 zł / m²
B U D Y N K I
budynki mieszkalne lub ich części0,76 zł / m²
budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej25,74 zł / m²
budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym12,04 zł / m²
budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń5,25 zł / m²
budynki gospodarcze związane z gospodarstwem domowym1,30 zł / m²
budynki pozostałe7,01 zł / m²
B U D O W L E
budowle wykorzystywane do zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków0,01% od wartości
budowle pozostałe2% od wartości

FORMULARZE PODATKOWE

Formularze na podatek od nieruchomości można pobrać na stronie: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

UWAGA!

Przypominamy, że osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane do złożenia Wójtowi Gminy Kwidzyn deklaracji na podatek od nieruchomości na rok podatkowy 2022 w terminie do dnia 31 stycznia 2022 r., a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Skip to content