Podatek od nieruchomości – informacja ws. stawek na 2023 r.

Rada Gminy Kwidzyn uchwałą Nr XLIII/273/22 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 9 grudnia 2022 r., poz. 4966) określiła stawki podatku obowiązujące na terenie Gminy Kwidzyn w roku 2023.

G R U N T Y
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków)1,16 zł / m²
grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych5,79 zł / ha
grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji3,81 zł / m²
grunty pozostałe0,55 zł / m²
B U D Y N K I
budynki mieszkalne lub ich części0,85 zł / m²
budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej28,78 zł / m²
budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym13,47 zł / m²
budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń5,87 zł / m²
budynki gospodarcze związane z gospodarstwem domowym1,46 zł / m²
budynki pozostałe7,84 zł / m²
B U D O W L E
budowle wykorzystywane do zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków0,01% od wartości
budowle pozostałe2% od wartości

FORMULARZE PODATKOWE

Formularze na podatek od nieruchomości można pobrać na stronie: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

UWAGA!

Przypominamy, że osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane do złożenia Wójtowi Gminy Kwidzyn deklaracji na podatek od nieruchomości na rok podatkowy 2023 w terminie do dnia 31 stycznia 2023 r., a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Skip to content