WÓJT GMINY KWIDZYN prowadzi nabór na zwalniające się stanowisko urzędnicze ds. pracowniczych i księgowości budżetowej oświaty w Referacie finansowym oświaty w Urzędzie Gminy Kwidzyn

Wymagania niezbędne – między innymi:

Wykształcenie:
wyższe lub w trakcie studiów, bądź średnie ekonomiczne

Doświadczenie zawodowe:

co najmniej rok pracy w księgowości (preferowany staż pracy w księgowości budżetowej
w placówkach oświatowych)

Pełna treść ogłoszenia o naborze, w tym wykaz wymaganych dokumentów aplikacyjnych i zakres zadań przypisanych stanowisku, znajduje się na stronie www.bip.gminakwidzyn.pl w zakładce „Ogłoszenia o naborze” oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kwidzyn.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Nabórna zwalniające się stanowisko urzędnicze
ds. pracowniczych i księgowości budżetowej oświaty w Urzędu Gminy Kwidzyn”

  1. w siedzibie Urzędu Gminy Kwidzyn ul. Grudziądzka 30, pokój nr 1 na parterze (Biuro Obsługi Klienta) lub w urnie ulokowanej w holu przy wejściu do Urzędu Gminy (zamieszczając na kopercie datę
    i godzinę składania dokumentów),
  2. przesłać pocztą na adres urzędu: Urząd Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 82-500 Kwidzyn,
  3. lub przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem, iż przesłane w formie elektronicznej dokumenty aplikacyjne muszą być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2070.),

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 lutego 2022r. do godziny 1500.

O zachowaniu terminu złożenia dokumentów aplikacyjnych decyduje data złożenia dokumentów w Urzędzie

Skip to content