DODATEK WĘGLOWY WAŻNE INFORMACJE

 1. Gdzie należy składać wnioski o wypłatę dodatku węglowego?

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kwidzynie, ul. 11-go Listopada 27/4 82-500 Kwidzyn, tel.: 55 261-04-47, sekretariat@gopskwidzyn.pl.

 • Komu będzie przysługiwać dodatek węglowy?

            Dodatek węglowy będzie przysługiwać osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest:

 • kocioł na paliwo stałe,
 • kominek,
 • koza,
 • ogrzewacz powietrza,
 • trzon kuchenny,
 • piecokuchnia,
 • kuchnia węglowa lub
 • piec kaflowy na paliwo stałe,

zasilane paliwami stałymi – węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającym co najmniej 85% węgla kamiennego, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków,
o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji
i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

            Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo

2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

  UWAGA! W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.   Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.   Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia             23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych  w związku z sytuacją na rynku tych paliw.    

3. Wysokość dodatku węglowego

            Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3000 zł bez względu na uzyskiwany dochód w rodzinie.

4. Tryb składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego

            Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać w terminie do dnia 30 listopada 2022r.

Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

            Wnioski o wypłatę dodatku węglowego składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
            W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia       z wykorzystaniem profilu zaufanego.

5. Sposób i termin rozpatrzenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego

            Przyznanie dodatku węglowego nie wymaga wydania decyzji.

Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.
Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku węglowego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego.

            W przypadku, gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego, wójt, burmistrz albo prezydent miasta, odbierając ten wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości osobistego odebrania od tego organu informacji o przyznaniu dodatku węglowego.
            Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku węglowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Skip to content