Dodatek gazowy

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych
w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687), informujemy, że:

 1. wnioski o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe będą przyjmowane
  i wstępnie weryfikowane w pok. nr 3 w Urzędzie Gminy Kwidzyn (parter), tel.: 557 500 171,
 2. dalsze postępowania w przedmiotowym zakresie oraz wypłatę środków
  z ramienia Wójta Gminy Kwidzyn będzie realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Kwidzynie, ul. 11-go Listopada 27/4 82-500 Kwidzyn (tel.: 55 261-04-47).

Wzór wniosku o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w załączeniu.

Komu przysługuje refundacja?

Odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwie domowym, który:

 1. wykorzystuje jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi, wpisany lub zgłoszony do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do dnia wejścia w życie ustawy, albo po tym dniu –
  w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB,
 2. jest osobą w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza 2.100,00 zł  lub
 3. jest osobą w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość miesięcznego dochodu nie przekracza 1.500,00 zł.

Dochód oblicza się na podstawie art. 3 pkt.1 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Ile wyniesie dodatek gazowy w 2023 r.?

Dodatek gazowy będzie przyznawany w formie zwrotu równowartości VAT za gaz, gdyż
od 2023 r. gaz objęty jest stawką 23 %.

Kiedy należy złożyć wniosek?

Wniosek o refundację podatku VAT odbiorcy paliw gazowych składają nie później niż do dnia
29 lutego 2024 r. lub  w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Jak złożyć wniosek o refundację podatku VAT?

Wniosek można złożyć:

 1. na piśmie lub
 2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej – opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Co należy dołączyć do wniosku?

Do wniosku należy dołączyć:

 1. fakturę dokumentującą dostarczanie paliw gazowych obejmującą okres dotyczący wniosku,
 2. dowód uiszczenia zapłaty za w/w fakturę.

W przypadku złożenia wniosku o refundację za pomocą środków komunikacji elektronicznej
do wniosku można załączyć odwzorowania cyfrowe w/w dokumentów.  

Sposób rozpatrzenia wniosku o refundację

Wójt weryfikuje wniosek o refundację podatku VAT w zakresie:

1) zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania gospodarstwa domowego w centralnej ewidencji emisyjności budynków,

2) wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu,

jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku o refundację podatku VAT przez odbiorcępaliw gazowych w gospodarstwie domowym.

Przyznanie przez Wójta refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji.

Odmowa przyznania refundacji podatku VAT, uchylenie lub zmiana wysokości refundacji podatku VAT oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranej refundacji podatku VAT wymagają wydania decyzji.

Wójt przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu refundacji podatku VAT na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o refundację podatku VAT.  

W przypadku, gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku
o refundację podatku VAT, Wójt odbierając ten wniosek od wnioskodawcy, informuje go
o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu refundacji podatku VAT.

Skip to content