OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN

Informuję, że ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2022 r., poz. 1549) nałożyła na wójta obowiązek prowadzenia kontroli co najmniej raz na dwa lata, licząc od dnia wejścia w życie tej ustawy (tj. od 09.08.2022 r.) w następującym zakresie:

  1. posiadania umów na odbiór odpadów komunalnych oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, czyli właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne (np. szkoły, przedszkola, domy kultury, biblioteki, świetlice wiejskie, ośrodki zdrowia, lokale gastronomiczne, obiekty produkcyjne, usługowe, warsztaty, biura, sklepy),
  2. posiadania umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych  i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi przez właścicieli nieruchomości którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, czyli właścicieli nieruchomości nie podłączonych
    do kanalizacji sanitarnej.

W przypadku odpadów komunalnych wójt zobowiązany jest kontrolować także zgodność postanowień umów w zakresie zbierania poszczególnych frakcji odpadów i częstotliwości ich odbioru z wymaganiami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kwidzyn/ załącznik do uchwały Nr XXIV/152/20 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kwidzyn (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2021 r., poz. 375 ze zm.)/ oraz rozporządzenia Ministra Klimatu i środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2021 r., poz.906).

W związku z powyższym, jeżeli dotychczas właściciele w/w nieruchomości  nie zawarli stosownych umów z przedsiębiorcą wpisanym przez Wójta Gminy Kwidzyn do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub przedsiębiorcą posiadającym wydane przez Wójta Gminy Kwidzyn zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, zobowiązani są do niezwłocznego ich zawarcia.

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.), gminy zobowiązane są do prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z prowadzoną przez pracowników Urzędu Gminy Kwidzyn aktualizacją ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

proszę właścicieli tych nieruchomości położonych na terenie gminy Kwidzyn o wypełnienie formularza zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie wypełnionego formularza do Urzędu Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn, pokój nr 1 lub przesłanie pocztą tradycyjną, za pośrednictwem ePUAP bądź pocztą elektroniczną poprzez przesłanie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego formularza na adres e-mail: urzad@gminakwidzyn.pl w terminie do 28 kwietnia 2023 roku.

Druki formularza dostępne są w Biurze Obsługi Klienta (pok. nr 1) Urzędu Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn oraz na stronie internetowej https://gminakwidzyn.pl/ w zakładce mieszkańcy-gospodarka odpadami.

Wszelkie informacje oraz pomoc w wypełnieniu powyższego formularza uzyskać można kontaktując
się z pracownikiem Urzędu Gminy Kwidzyn Panią Ewą Synakiewicz w pok. nr 19 na I piętrze lub pod nr tel. 55 261 41 65.

Wójt Gminy Kwidzyn

          (-)  Dariusz Wierzba

Skip to content