„POMORSKIE TRASY ROWEROWE O ZNACZENIU MIĘDZYNARODOWYM R10 I WIŚLANA TRASA ROWEROWA R9 – PARTNERSTWO GMINY KWIDZYN”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa od dofinansowanie projektu nr RPPM.08.04.00-22-0005/16-00 podpisana w dniu 11 grudnia 2017 r. Beneficjent (Partner wiodący): Gmina Kwidzyn Partnerzy: Miasto Kwidzyn, Gmina Sadlinki, Gmina Ryjewo, Miasto i Gmina […]

MIASTO KWIDZYN WRAZ Z GMINĄ KWIDZYN, MIASTEM I GMINĄ PRABUTY ORAZ Z GMINĄ RYJEWO REALIZUJE PROJEKT „POMORSKIE SZLAKI KAJAKOWE – LIWĄ W NIEZNANE”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Głównym celem projektu jest poprawa atrakcyjności turystycznej miejsc o szczególnych walorach przyrodniczych związanych z turystyką kajakową w obrębie szlaku kajakowego Liwy. W wyniku realizacji projektu zostanie […]

Oferta sprzedaży

Obręb geodezyjny: GurczNumer działki i numer księgi wieczystej: 28/2 GD1I/00027079/4Powierzchnia nieruchomości: 668 m²Forma sprzedaży: Na własność Opis nieruchomości i przeznaczanie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania:Nieruchomość niezabudowana, przeznaczona pod budowę budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, wolnostojącego. Warunki zabudowy ustalone zostały w decyzji Wójta Gminy Kwidzyn Nr GP-WZ-77/2017 z dnia 5.12.2017r Cena Nieruchomości netto: 19.953,00 zł […]

Adresy i godziny pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanych na terenie powiatu kwidzyńskiego

Informacja dotycząca osób uprawnionych do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz sposób wykazywania uprawnienia   Osoba uprawniona Wykazanie uprawnienia 1 Osoba, której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. […]

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2021 roku

W 2021 r. producent rolny może składać do Wójta Gminy Kwidzyn (właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy)) wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wysokości limitu zwrotu określonego na 2021 r. W terminie: od 1 lutego 2021 […]

Podatek leśny – informacja ws. stawek na 2019 r.

W 2019 r. stawka podatku leśnego wynosi 42,2356 zł od 1 ha lasu. Rada Gminy Kwidzyn nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, stanowiącej podstawę do obliczenia stawki podatku leśnego, lecz przyjęła średnią cenę ogłoszoną komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny […]

Podatek od nieruchomości – informacja ws. stawek na 2019r.

Rada Gminy Kwidzyn uchwałą Nr LVI/380/18 z dnia 17 października 2017 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 8 listopada 2018 r., poz. 4330) określiła stawki przedmiotowego podatku obowiązujące na terenie Gminy Kwidzyn w roku 2019. GRUNTY grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (bez względu na sposób zakwalifikowania w […]

Skip to content