Category Archives: Projekty

„POMORSKIE TRASY ROWEROWE O ZNACZENIU MIĘDZYNARODOWYM R10 I WIŚLANA TRASA ROWEROWA R9 – PARTNERSTWO GMINY KWIDZYN”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa od dofinansowanie projektu nr RPPM.08.04.00-22-0005/16-00 podpisana w dniu 11 grudnia 2017 r. Beneficjent (Partner wiodący): Gmina Kwidzyn Partnerzy: Miasto Kwidzyn, Gmina Sadlinki, Gmina Ryjewo, Miasto i Gmina […]

MIASTO KWIDZYN WRAZ Z GMINĄ KWIDZYN, MIASTEM I GMINĄ PRABUTY ORAZ Z GMINĄ RYJEWO REALIZUJE PROJEKT „POMORSKIE SZLAKI KAJAKOWE – LIWĄ W NIEZNANE”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Głównym celem projektu jest poprawa atrakcyjności turystycznej miejsc o szczególnych walorach przyrodniczych związanych z turystyką kajakową w obrębie szlaku kajakowego Liwy. W wyniku realizacji projektu zostanie […]

Skip to content