• BIULETYN GMINY KWIDZYN Nr 18 - październik 2018

  BIULETYN GMINY KWIDZYN Nr 18 - październik 2018

 • Ekodopłaty

  Ekodopłaty

 • Uchwała

  Uchwała

 • Uniważnienie konkursu Czyste Powietrze Pomorza

  Uniważnienie konkursu Czyste Powietrze Pomorza

 • Instalacje

  Instalacje

 • OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN

  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN

Po otwarciu XLVIII sesji przez Przewodniczącego Rady Pana Henryka Ordona i stwierdzeniu prawomocności obrad, Wójt Gminy Kwidzyn złożyła sprawozdanie ze swojej działalności, a następnie radni zgłosili interpelacje w różnych sprawach. Kolejno głos zabrali przedstawiciele Polskiej Rady Pelletu, którzy przedstawili prezentację mającą na celu edukowanie i podnoszenie świadomości w zakresie stosowania paliw niskoemisyjnych, jakości tych paliw oraz problemów związanych z zanieczyszczeniem powietrza.

W kolejnym punkcie obrad przedstawione zostały:

 1. Sprawozdanie z realizacji zadań w roku 2017 wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz potrzeb związanych
  z realizacją zadań w 2018 roku
  . (Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej)
 2. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury
  w Kwidzynie za 2017 rok
  . (Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury)
 3. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kwidzyn w 2017 roku. (Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kwidzyn)

Radni podjęli uchwały:

1) o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Kwidzyn na 2018 rok,

2) w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu położonego w obrębach geodezyjnych Mareza
i Podzamcze,

3) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych,

4) w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kwidzyn,

5) w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Kwidzyn,

6) w sprawie podziału Gminy Kwidzyn na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,

7) w sprawie sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Gminy Kwidzyn za rok 2017,

8) w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2017,

9) w sprawie wydania opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Kwidzyńskiego w sprawie podziału Powiatu Kwidzyńskiego na okręgi wyborcze do rad powiatu.

Na zakończenie obrad z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, Przewodniczący Rady oraz Wójt Gminy Kwidzyn życzyli wszystkim dużo zdrowia, radości, odpoczynku przy rodzinnym stole oraz mnóstwa wiosennego optymizmu.

 

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.