Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 5. Środowisko i energetyka przyjazna środowisku

Działanie 5.4 Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Koszty całkowite: 52.000,00 zł
Wysokość dofinansowania: 39.000,00 zł
Wkład własny: 13.000,00 zł

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.