UCHWAŁA NR 7/2018

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KWIDZYNIE
Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2018 R.

w sprawie odmowy rejestracji zgłoszenia kandydata na Wójta Gminy Kwidzyn komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA DOBRA GMINY KWIDZYN w wyborach Wójta Gminy Kwidzyn zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Gminna Komisja Wyborcza w Kwidzynie na podstawie art. 431 § 2 w związku z art. 470 i art. 426 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) po rozpatrzeniu zgłoszenia kandydata na Wójta Gminy Kwidzyn, którego dnia 25 września
2018 r. dokonała Barbara Wojtaś - pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA DOBRA GMINY KWIDZYN i stwierdzeniu,
że nie spełnia ono warunków określonych w Kodeksie wyborczym.

Postanawia

odmówić rejestracji zgłoszenia kandydata na Wójta Gminy Kwidzyn komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA DOBRA GMINY KWIDZYN w wyborach Wójta Gminy Kwidzyn zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., z powodu braku czynnego i biernego prawa wyborczego.

Uzasadnienie

W dniu 25 września 2018 r. Barbara Wojtaś - pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DLA DOBRA GMINY KWIDZYN zgłosiła
do Gminnej Komisji Wyborczej w Kwidzynie kandydata na Wójta Gminy Kwidzyn.
Gminna Komisja Wyborcza w Kwidzynie podczas weryfikacji stwierdziła, że zgłoszenie spełnia wszystkie wymogi formalne.
Natomiast przyczyną odmowy rejestracji jest brak zgodności treści złożonego przez kandydata oświadczenia o prawie wybieralności z zapisami stałego rejestru wyborców oraz Centralnego Rejestru Informacji Dodatkowych, co potwierdza wydruk z systemu Wsparcia Organów Wyborczych (WOW).
W tym zakresie Gminna Komisja Wyborcza w Kwidzynie, opierając się na literalnym brzmieniu zapisów art. 10 § 1, art. 11 § 1 pkt 6 i art. 18 Kodeksu wyborczego (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz na zapisach pkt 8 Załącznika do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 3 września 2018 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących wykonywania zadań do dnia głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. odmawia rejestracji zgłoszenia kandydata.
Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.
Na podstawie art. 431 § 2 w związku z art. 470 Kodeksu wyborczego od uchwały osobie zgłaszającej kandydata przysługuje prawo wniesienia odwołania do Komisarza Wyborczego w Gdańsku II w terminie 2 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczący:
Jolanta Fecowycz
Zastępca przewodniczącego:
Halina Dubiela
Członkowie:
1) Grażyna Czapiewska
2) Piotr Maciej Jabłonowski
3) Barbara Magdalena Lipińska-Postawa
4) Tomasz Michał Madej
5) Katarzyna Małkiewicz
6) Elżbieta Teresa Szepecka
7) Ewa Jadwiga Szwajkowska-Tul

/pieczęć Komisji/

Copyright © 2015 Urząd Gminy Kwidzyn. Wszelkie prawa zastrzeżone.