Jesteś na > Aktualności Podatek od nieruchomości – informacja...

  Aktualności

budynek mieszkaniowy
06-12-2021

Podatek od nieruchomości – informacja ws. stawek na 2024 r.

Rada Gminy Kwidzyn uchwałą Nr LIV/373/23 z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2023 r., poz. 5562).

G R U N T Y
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków) 1,34 zł / m²
grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 6,66 zł / ha
grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji 4,39 zł / m²
grunty pozostałe 0,64 zł / m²
B U D Y N K I
budynki mieszkalne lub ich części 0,98 zł / m²
budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 33,10 zł / m²
budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 15,50 zł / m²
budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 6,76 zł / m²
budynki gospodarcze związane z gospodarstwem domowym 1,68 zł / m²
budynki pozostałe 9,02 zł / m²
B U D O W L E
budowle wykorzystywane do zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków 0,01% od wartości
budowle pozostałe 2% od wartości

FORMULARZE PODATKOWE

Formularze na podatek od nieruchomości można pobrać na stronie: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/