Jesteś na > Aktualności Konkurs na stanowisko dyrektora...

  Aktualności

Osoba podpisująca dokument
05-04-2023

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. „Nil” w Rakowcu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

WÓJT GMINY KWIDZYN
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA
Szkoły Podstawowej im. gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. „Nil” w Rakowcu

I. Nazwa i adres organu prowadzącego

Gmina Kwidzyn
ul. Grudziądzka 30
82-500 Kwidzyn

II. Nazwa i adres placówki, której dotyczy konkurs

Szkoła Podstawowa im. gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. „Nil” w Rakowcu,
Rakowiec, ul. Szkolna 2, 82-500 Kwidzyn

III. Wymagania wobec kandydatów

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2021 r. poz. 1449 z późn.zm.).

IV. Wymagane dokumenty:

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły (jeśli kandydat planuje przedstawić komisji konkursowej koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły w formie multimedialnej, zobowiązany jest złożyć, oprócz wersji papierowej, również na informatycznym nośniku danych – prezentacja multimedialna winna być zbieżna z koncepcją złożoną na piśmie);
 2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
  • a) stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
  • b) stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
  • c) stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
 3. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
  • a) imię (imiona) i nazwisko,
  • b) datę i miejsce urodzenia,
  • c) obywatelstwo,
  • d) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
 4. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;
 5. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
 6. w przypadku cudzoziemca – poświadczoną przez kandydata za zgodnośćz oryginałem kopię:
  • a) dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672) lub
  • b) dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
  • c) dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego;
 7. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 8. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 9. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 10. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289);
 11. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 342 z późn.zm.) – w przypadku kandydata urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;
 12. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
 13. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
 14. w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego – oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn.zm.) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn.zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z poźn.zm.);
 15. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

V. Termin, sposób i miejsce składania ofert

 1. Oferty z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach
  w terminie do dnia 4 maja 2023 r. do godz. 14:00, bezpośrednio w Urzędzie Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn (Biuro Obsługi Klienta – pokój nr 1) lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Kwidzyn,
  ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn – decyduje data wpływu oferty do Urzędu.
 2. Opis koperty musi zawierać dane osobowe kandydata (imię i nazwisko, adres
  do korespondencji, telefon kontaktowy, adres e-mail) oraz dopisek:
  „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej
  im. gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. „Nil” w Rakowcu”
 3. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.
 4. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Kwidzyn odrębnym zarządzeniem.
 5. Konkurs zostanie przeprowadzony nie później niż w ciągu 14 dni roboczych
  od upływu terminu składania ofert.
 6. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

VI. Klauzula informacyjna

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

 1. Administratorem danych osobowych kandydata na stanowisko dyrektora szkoły jest Wójt Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn.
 2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych: iod@gminakwidzyn.pl
 3. Celem zbierania danych jest przeprowadzenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. „Nil” w Rakowcu.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu,
  o którym mowa w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Kandydatowi na stanowisko dyrektora szkoły przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, zażądania zaprzestania
  i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym
  do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. „Nil” w Rakowcu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przeprowadzenie procedury konkursowej
  na stanowisko dyrektora szkoły.
 7. Dane udostępnione przez kandydata nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa oraz podmioty upoważnione z mocy odrębnych przepisów do udziału w komisji konkursowej.
 8. Dane udostępnione przez kandydata nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Wójt Gminy Dariusz Wierzba