Jesteś na > Aktualności Ogłoszenie w sprawie otwartego...

  Aktualności

Herb Gminy i nazwa na tle osoby podpisującej dokument
14-02-2022

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert

OGŁOSZENIE   W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

          na realizację zadań publicznych określonych w uchwale Rady Gminy Kwidzyn

z dnia 13 października 2021 r. w sprawie rocznego programu współpracy

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność

pożytku publicznego na rok 2022

WÓJT GMINY KWIDZYN

działając na podstawie art. 13 ust. 1  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
 i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057)

OGŁASZA

otwarty konkurs ofert na  wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku                                           

który adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 Oferty winny dotyczyć:

 1. Działań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej poprzez:
  1. organizację imprez sportowych, rekreacyjnych dla mieszkańców gminy,
  1. organizację eventów i imprez sportowych z udziałem gwiazd sportu,  
  1. prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,
  1. organizowanie i realizacja aktywnego wypoczynku oraz zajęć integracyjnych dla osób niepełnosprawnych,
  1. prowadzenie zajęć w zespołach stale ćwiczących oraz organizowanie rozgrywek o charakterze masowym,
  1. organizowanie nowych form spędzania czasu wolnego i zajęć o charakterze sportowo-rekreacyjnym.

Wysokość środków  przeznaczonych na realizację zadań w 2021 r. – 150.000,00 zł,

Wysokość środków  przeznaczonych na realizację zadań w 2022 r. – 148.000,00 zł

 • Działań w zakresie edukacji i ochrony środowiska poprzez realizację programów edukacyjnych związanych
  z ochroną środowiska.

Wysokość środków  przeznaczonych na realizację zadań w 2021 r. –  80.000,00 zł,

Wysokość środków  przeznaczonych na realizację zadań w 2022 r. –  80.000,00 zł,

 • Działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez:

wspieranie działań kulturalnych, oświatowych i społecznych, w szczególności takich, które aktywizują społeczność lokalną,

Wysokość środków  przeznaczonych na realizację zadań w 2021 r. – 15.000,00 zł,

Wysokość środków  przeznaczonych na realizację zadań w 2022 r. – 20.000,00 zł,

1. Termin realizacji zadań:

                          Od chwili podpisania umowy na czas realizacji zadania, lecz nie dłużej niż do 31.12.2022r.

      2. Warunki realizacji zadań:

 • zadania powinny być realizowane na rzecz mieszkańców gminy Kwidzyn,
 • zadania powinny być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz
  z obowiązującymi standardami i przepisami,
 • realizator zadania odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa uczestników zadania.

        3. Zasady przyznawania dotacji:

Dotacja zostanie przyznana na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Kwidzyn,
 a podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie. Zlecenie zadania publicznego odbywać się    będzie w formie wspierania realizacji zadania  wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego            realizacji. Dofinansowanie nie może przekroczyć 90% kosztów realizacji zadania.    

           4. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

Oferty należy składać w formie pisemnej, na formularzu, którego wzór określony został w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i  ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania          tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert 2022 Kultura, Ekologia, Sport” w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30, 82 – 500 Kwidzyn (parter, pok. 1) w terminie do dnia 07 marca 2022 r. do godz. 15:00. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 14 marca 2022 r.

5. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

Tryb stosowany przy wyborze ofert – zgodnie z Regulaminem Pracy Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert. Oferty złożone przez organizacje pozarządowe i podmioty działające w sferze pożytku publicznego ocenia powołana przez Wójta Komisja Konkursowa. Imienny skład komisji konkursowej oraz regulamin jej pracy Wójt określi odrębnym zarządzeniem.

                        Komisja:

 • otwiera koperty z ofertami,
 • ocenia oferty pod względem formalnym, czy spełniają warunki określone w ustawie z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) i niniejszym ogłoszeniu,
 • odrzuca oferty nie spełniające warunków formalnych określonych w/w ustawie i niniejszym ogłoszeniu lub złożone po wyznaczonym terminie,
 • rozpatruje oferty, które spełniły warunki oceny formalnej i ocenia je pod względem merytorycznym.

Kryteria stosowane przy ocenie merytorycznej ofert przez Komisję Konkursową zgodnie
z Regulaminem Pracy Komisji Konkursowej, powołanej w celu opiniowania ofert:

 • doświadczenie referenta w organizacji podobnych zadań,
 • możliwość realizacji zadania przez oferenta, w tym posiadane zasoby kadrowe
  i rzeczowe,
 • przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (rodzaj i celowość planowanych kosztów, stosunek nakładów do oczekiwanych efektów, oszczędne kalkulowanie kosztów realizacji zadania),
 • wielkość środków własnych oferenta przeznaczonych na realizację zadania,
 • stopień realizacji określonych zadań własnych Gminy poprzez ofertę.

 6. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku 2021 zadaniach publicznych tego samego      rodzaju i związanych z nimi kosztami.

W 2021 r. Gmina Kwidzyn przekazała środki finansowe na realizację zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym, z budżetu gminy.

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej:

 • Ludowy klub Sportowy „Nadwiślanin” na realizację zadania „Otwarte treningi dla mieszkańców Gminy Kwidzyn dotacja udzielona organizacji pozarządowej – 3 000,00 zł,
 • Ludowy Klub Sportowy „Wisła” Korzeniewo – na realizację zadania: „Upowszechnianie kultury fizycznej
   i sportu” dotacja udzielona organizacji pozarządowej – 38 000,00 zł,
 • Klub sportowy Powiśle Pawlice – Rakowiec na realizację zadania „Działanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu” dotacja udzielona organizacji pozarządowej – 35 000,00 zł,
 • Uczniowski Klub Sportowy „Młodzik” na realizację zadania „ Działania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu” dotacja udzielona organizacji pozarządowej – 20 000,00 zł,
 • Szkolny Klub sportowy „Jankus” na realizację zadania „ Przez cały rok Turnieje Gier dla dzieci, młodzieży
  i dorosłych” dotacja udzielona organizacji pozarządowej – 6 000,00 zł,
 • Szkolny Klub Sportowy „JANKUS” przy SP Janowo – na realizację zadania: „2 spływy kajakowe rzeką Wdą przez Bory Tucholskie” dotacja udzielona organizacji pozarządowej – 4 000,00 zł,
 • Gminne Stowarzyszenie Rozwoju Kultury i Sportu Szkolnego– na realizację zadania: „V Grand Prix Gminy Kwidzyn w Badmintonie” dotacja udzielona organizacji pozarządowej – 6 000,00 zł,
 • Gminne stowarzyszenie Rozwoju Kultury i Sportu Szkolnego na realizację zadania „Mistrzostwa Gminy Kwidzyn Szkół Podstawowych” dotacja udzielona organizacji pozarządowej – 14 000,00 zł,
 • Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe w Kwidzynie na realizację zadania „Organizowanie i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych tenisa stołowego” dotacja udzielona organizacji pozarządowej – 5 900,00 zł,
 • Stowarzyszenie Akademia Aktywności na realizacje zadania „Nordic-Walking – sposób na aktywność edycja 2” dotacja udzielona organizacji pozarządowej – 500 zł,
 • Kwidzyński Klub Lekkoatletyczny RODŁO na realizację zadania Organizacja i koordynacja szkolnych zawodów sportowych dla dzieci, młodzieży z terenu Gminy Kwidzyn” dotacja udzielona organizacji pozarządowej –3 000,00 zł,

w zakresie ekologii i ochrony środowiska:

 • „Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży w Zielonej Szkole w Brachlewie” dotacja na rzecz organizacji pozarządowej w kwocie 80 000,00 zł

        w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

 •      Stowarzyszenie Mieszkańców i Sympatyków Wsi Rakowiec – na realizację zadania: „Aktywizacja społeczności wiejskiej poprzez organizację imprez promujących wieś Rakowiec i Gminę Kwidzyn” dotacja udzielona organizacji pozarządowej – 5 000,00 zł,
 •       Stowarzyszenie „Seniorzy 50+” – na realizację zadania: „Aktywność społeczna seniorów angażująca różne pokolenia w zdobywaniu i pogłębianiu wiedzy poprzez uczestnictwo w warsztatach ” dotacja udzielona organizacji pozarządowej – 3 000,00 zł,
 •       Stowarzyszenie Akademia Aktywności na realizacje zadania „Aktywnie i zdrowo” dotacja udzielona organizacji pozarządowej – 4 000,00 zł,
 •       Stowarzyszenie Miłośników Marezy CIUCHCIA na realizację zadania dotacja udzielona organizacji pozarządowej – 1 200,00 zł,
 •       Stowarzyszenie „Z biegiem Wisły” na realizację zadania „Pierwsza pomoc ratuje życie. Przeprowadzenie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy dla społeczności lokalnej sołectw Nowy Dwór, Obory, grabówko, Rozpędziny” dotacja udzielona organizacji pozarządowej– 1 300,00 zł,
 •       Stowarzyszenie „Z biegiem Wisły” na realizacje zadania „ Nowy Dwór, Obory, Grabówko, Rozpędziny – bawimy się na zdrowie” dotacja udzielona organizacji pozarządowej– 500,00 zł.

Informacje dodatkowe.

 • W sytuacji, gdy wnioskowana kwota dofinansowania według złożonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość proporcjonalnego zmniejszenia wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków.
 • Dopuszcza się rozstrzygnięcie konkursu poprzez wybór więcej niż jednej oferty na realizację określonego zadania.
 • Wójt Gminy Kwidzyn zastrzega sobie prawo do odwołania otwartego konkursu ofert,        
   w całości lub w części, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.
 • Podmioty, które składają kilka ofert zobowiązane są do złożenia każdej w odrębnej kopercie, z odrębnym kompletem dokumentów.

Oferta powinna zawierać:

 • wniosek o przyznanie dofinansowania,
  • statut stowarzyszenia,
  • aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, bądź zaświadczenie Starosty Kwidzyńskiego
   o wpisie do ewidencji stowarzyszeń nieprowadzących działalności gospodarczej.

Rozpatrywane będą tylko oferty kompletne, z wszystkimi wymaganymi załącznikami.

Informacji telefonicznych udziela:

Katarzyna Stremel – podinspektor ds. rozwoju i promocji nr tel. 55 261 41 68