Jesteś na > Aktualności Ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn o...

  Aktualności

Herb Gminy i nazwa na tle osoby podpisującej dokument
01-01-2019

Ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn o możliwości ubiegania się o dotację na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest w roku 2020


Formularz oceny stanu:
https://gminakwidzyn.pl/wp-content/uploads/2020/02/Formularz-oceny-stanu.docx

Formularz informacji o wyrobach:
https://gminakwidzyn.pl/wp-content/uploads/2020/02/formularz-informacji-o-wyrobach.docx

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kwidzyn, w związku z wystąpieniem zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej

Realizacja zadania w zakresie usuwania, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kwidzyn, p.n.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kwidzyn, w związku z wystąpieniem zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej”.

Gmina Kwidzyn w 2017 roku, w związku z wystąpieniem zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, udzieliła właścicielom nieruchomości, położonych na terenie gminy Kwidzyn dotacji do realizowanych przez nich zadań w zakresie demontażu, transportu i unieszkodliwienia na uprawnionym składowisku wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych.
Na realizację przedmiotowych zadań Gmina Kwidzyn pozyskała środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku www.wfos.gdansk.pl
W ramach podpisanej z WFOŚiGW w Gdańsku umowy nr WFOŚ/D/III-70.E/287/2017/AZBEST-usuwanie szkód-2017, z dnia 1 grudnia 2017 roku, udzielono dotacji 2 właścicielom/ współwłaścicielom nieruchomości. Usunięto 3,12 Mg wyrobów zawierających azbest pochodzących z 2 budynków.
Koszt kwalifikowany WFOŚiGW w Gdańsku wyniósł 2 394,00 zł. Łączna wysokość dotacji, na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kwidzyn,w związku z wystąpieniem zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej”, wynosła 2 394,00 zł, stanowi ona 100% kosztu kwalifikowanego.
Środki finansowe pozyskane przez Gminę Kwidzyn pochodziły ze środków Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pn. „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY KWIDZYN – 2016

Realizacja inwestycji w zakresie usuwania, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kwidzyn, zadanie p.n.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kwidzyn – edycja 2016”.

Gmina Kwidzyn w 2016 roku udzieliła właścicielom nieruchomości, położonych na terenie gminy Kwidzyn dotacji do realizowanych przez nich zadań w zakresie demontażu, transportu i unieszkodliwienia na uprawnionym składowisku wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych.
Na realizację przedmiotowych zadań Gmina Kwidzyn pozyskała środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku www.wfosigw.gda.pl .
W ramach podpisanej z WFOŚiGW w Gdańsku umowy nr WFOŚ/D/III-70.E/210/2016/AZBEST-2016, z dnia 14 września 2016 roku, udzielono dotacji 16 właścicielom/ współwłaścicielom nieruchomości. Dotacją z WFOŚiGW w Gdańsku został objęty również budynek będący współwłasnością Gminy Kwidzyn. Usunięto 69,15 Mg wyrobów zawierających azbest pochodzących z 19 budynków (obiektów).
Koszt kwalifikowany WFOŚiGW w Gdańsku wyniósł 55 280,00 zł. Łączna wysokość dotacji na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kwidzyn – edycja 2016” stanowi 75,20% kosztu kwalifikowanego, wynosi ona 41 570,00 zł, z czego ze środków WFOŚiGW w Gdańsku 17 114,00 zł – tj. 30,96%, oraz ze środków NFOŚiGW 24 456,00 zł – tj. 44,24%.
Pozostałe 24,80% kosztu kwalifikowanego WFOŚiGW w Gdańsku pokryte zostało przez Gminę Kwidzyn w kwocie 12 483,32 zł oraz przez właścicieli nieruchomości w kwocie 1 226,68 zł.
Środki finansowe pozyskane przez Gminę Kwidzyn pochodziły ze środków Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

Wójt Gminy Kwidzyn

AZBESTOWE ARCHIWUM

Gmina Kwidzyn od kilku lat uczestniczy w konkursach organizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
W roku 2007 koszt zadania polegającego na demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest pochodzących z nieruchomości położonych na terenie gminy Kwidzyn wyniósł 51.587 zł, kwota dotacji z WFOŚ w Gdańsku wyniosła 25.378 zł.
W roku 2008 koszt przedmiotowego zadania wyniósł 110.340 zł, kwota dotacji z WFOŚ w Gdańsku wyniosła 65.552 zł. W ramach realizacji zadania unieszkodliwiono 66,79 Mg odpadów.
W roku 2009 koszt zadania w zakresie demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest wyniósł 39.457 zł, kwota dotacji z WFOŚ w Gdańsku wyniosła 15.783 zł.
W ramach realizacji zadania unieszkodliwiono 28,12 Mg odpadów.
W roku 2010 z uwagi na zmiany legislacyjne ustawy Prawo ochrony środowiska (zlikwidowanie gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej) dofinansowanie dla mieszkańców do tego typu przedsięwzięć stało się niemożliwe.
W roku 2011 mieszkańcy gminy zainteresowani realizacją inwestycji w zakresie zmiany pokryć dachowych zawierających azbest otrzymali dofinansowanie bezpośrednio z budżetu gminy. W tym roku Gmina również wystąpiła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z wnioskiem (w-azbest/2011) o dotację na realizację przedmiotowych zadań, które mieszkańcy zgłosili do realizacji w 2012 roku. W ramach umowy podpisanej z WFOŚ i GW w Gdańsku udzielono dotacji łącznie 7 właścicielom i współwłaścicielom nieruchomości. Usunięto 18,46 Mg wyrobów zawierających azbest pochodzących z 7 budynków. Koszt kwalifikowany WFOŚ i GW w Gdańsku wyniósł 25 893,47 zł. Łączna wysokość dotacji na realizację powyższego zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kwidzyn – edycja 2011”, jaką otrzymali właściciele nieruchomości wynosiła 17 329,00 zł, co stanowiło 67 % kosztu kwalifikowanego. Pozostałe 33 % kosztu kwalifikowanego WFOŚ i GW w Gdańsku pokryte zostało przez Gminę Kwidzyn w kwocie 5 478,50 zł oraz przez właścicieli nieruchomości w kwocie 3 085,97 zł.
W 2012 roku Gmina Kwidzyn również wystąpiła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z wnioskiem (w-azbest/2012) o dotację na realizację przedmiotowych zadań, które mieszkańcy zgłosili do realizacji w 2012 roku. W ramach umowy podpisanej z WFOŚ i GW w Gdańsku udzielono dotacji łącznie 17 właścicielom nieruchomości. Usunięto 42,65 Mg wyrobów zawierających azbest pochodzących z 18 budynków.
Koszt kwalifikowany WFOŚ i GW w Gdańsku wyniósł 72 067,00 zł. Łączna wysokość dotacji na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kwidzyn – edycja 2012”, jaką otrzymali właściciele nieruchomości wynosiła 50 386,00 zł, co stanowiło 69,9 % kosztu kwalifikowanego. Pozostałe 30,1 % kosztu kwalifikowanego WFOŚ i GW w Gdańsku pokryte zostało przez Gminę Kwidzyn w kwocie 6 813,54 zł oraz przez właścicieli nieruchomości w kwocie 14 867,46 zł.
W 2013 roku Gmina Kwidzyn po raz kolejny wystąpiła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z wnioskiem (w-azbest/2013) o dotację na realizację przedmiotowych zadań, które mieszkańcy zgłosili do realizacji w 2013 roku.
W ramach umowy podpisanej z WFOŚ i GW w Gdańsku udzielono dotacji łącznie 9 właścicielom nieruchomości. Usunięto 24,22 Mg wyrobów zawierających azbest pochodzących z 9 budynków. Koszt kwalifikowany WFOŚ i GW w Gdańsku wyniósł 19 376,00 zł. Łączna wysokość dotacji na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kwidzyn – edycja 2013”, jaką otrzymali właściciele nieruchomości wynosiła 13 563,00 zł, co stanowiło 70% kosztu kwalifikowanego. Pozostałe 30% kosztu kwalifikowanego WFOŚ i GW w Gdańsku pokryte zostało przez Gminę Kwidzyn w kwocie 5 813,00 zł.
W 2014 roku Gmina Kwidzyn ponownie wystąpiła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z wnioskiem (w-azbest/2014) o dotację na realizację przedmiotowych zadań, które mieszkańcy zgłosili do realizacji w 2014 roku. W ramach umowy podpisanej z WFOŚiGW w Gdańsku udzielono dotacji łącznie 12 właścicielom nieruchomości. Usunięto 53,15 Mg wyrobów zawierających azbest pochodzących z 12 budynków. Koszt kwalifikowany WFOŚ i GW w Gdańsku wyniósł 42 520,00 zł. Łączna wysokość dotacji na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kwidzyn – edycja 2014”, jaką otrzymali właściciele nieruchomości wynosiła 37 810,00 zł, co stanowiło 89% kosztu kwalifikowanego. Pozostałe 11% kosztu kwalifikowanego WFOŚ i GW w Gdańsku pokryte zostało przez Gminę Kwidzyn w kwocie 4 710,00 zł.
W 2015 roku Gmina Kwidzyn po raz kolejny wystąpiła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z wnioskiem (w-azbest/2015) o dotację na realizację przedmiotowych zadań, które mieszkańcy zgłosili do realizacji w 2015 roku. W ramach umowy podpisanej z WFOŚiGW w Gdańsku udzielono dotacji łącznie 19 właścicielom nieruchomości. Dotacją z WFOŚiGW w Gdańsku został objęty również budynek będący współwłasnością Gminy Kwidzyn. Usunięto 46,16 Mg wyrobów zawierających azbest pochodzących z 21 budynków. Koszt kwalifikowany WFOŚ i GW w Gdańsku wyniósł 36 581,50 zł. Łączna wysokość dotacji na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kwidzyn – edycja 2015”, jaką otrzymali właściciele nieruchomości wynosiła 24 660,00 zł, co stanowiło 67,41% kosztu kwalifikowanego. Pozostałe 32,59% kosztu kwalifikowanego WFOŚiGW w Gdańsku pokryte zostało przez Gminę Kwidzyn w kwocie 11 784,63 zł oraz przez właścicieli nieruchomości w kwocie 136,87 zł.
W 2016 roku Gmina Kwidzyn również wystąpiła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z wnioskiem (w-azbest/2016) o dotację na realizację przedmiotowych zadań, które mieszkańcy zgłosili do realizacji w 2016 roku. W ramach umowy podpisanej z WFOŚiGW w Gdańsku udzielono dotacji łącznie 16 właścicielom nieruchomości. Dotacją z WFOŚiGW w Gdańsku został objęty również budynek będący współwłasnością Gminy Kwidzyn. Usunięto 69,15 Mg wyrobów zawierających azbest pochodzących z 19 budynków (obiektów). Koszt kwalifikowany WFOŚ i GW w Gdańsku wyniósł 55 280,00 zł. Łączna wysokość dotacji na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kwidzyn – edycja 2016”, jaką otrzymali właściciele nieruchomości wynosiła 41 570,00 zł, co stanowiło 75,20%. Pozostałe 24,80% kosztu kwalifikowanego WFOŚiGW w Gdańsku pokryte zostało przez Gminę Kwidzyn w kwocie 12 483,32 zł oraz przez właścicieli nieruchomości w kwocie 1 226,68 zł.

Ogłoszenie o możliwości ubiegania się o dotację na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest w roku 2016r.

Kwidzyn, dnia 18 stycznia 2016 r.


OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN


o możliwości ubiegania się o dotację na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest w roku 2016.

Wójt Gminy Kwidzyn informuje o możliwości ubiegania się o dotację na realizację w 2016 roku inwestycji w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania pokryć dachowych zawierających azbest.
Środki finansowe na realizację w/w inwestycji pochodziły będą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (który niebawem ogłosi skierowany do gmin konkurs pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” – edycja 2016) oraz z budżetu Gminy Kwidzyn.
W oparciu o zebrane zgłoszenia od właścicieli nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych o chęci udziału w konkursie Urząd Gminy Kwidzyn przygotuje wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku o udzielenie dotacji na realizację w 2016 roku inwestycji związanych z demontażem, transportem oraz unieszkodliwianiem pokryć dachowych zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Kwidzyn.
W zależności od ilości zgłoszeń i uzyskanego dofinansowania z WFOŚ i GW w Gdańsku wysokość dotacji może docelowo wynieść od 50% do 90% kosztów demontażu, transportu oraz unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.
Pomoc finansowa na realizację w/w inwestycji przyznana może zostać osobom fizycznym i Wspólnotom mieszkaniowym, które do chwili podpisania umowy – dotacji z Gminą nie dokonają demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest. 
O zakwalifikowaniu zadań do realizacji Wnioskodawcy zostaną powiadomieni pisemnie. O zakwalifikowaniu zadania do realizacji decyduje kolejność wpływu zgłoszenia do Urzędu Gminy Kwidzyn.
Osoby fizyczne i Wspólnoty mieszkaniowe zamierzające ubiegać się o dotację na usunięcie wyrobów zawierających azbest w 2016 roku muszą przedłożyć do Urzędu Gminy Kwidzyn następujące dokumenty:

1. Pismo do Wójta Gminy Kwidzyn informujące o chęci ubiegania się o dotację opatrzone: adresem modernizowanej nieruchomości, rodzajem zabudowy, przewidywanym terminem podjęcia i zakończenia prac związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest oraz powierzchnią pokrycia dachowego wyrażoną w m2.
2. Kserokopia (odpis) tytułu prawnego do nieruchomości, na której realizowana będzie inwestycja.
3. Formularz oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest według wzoru, zawartego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649 z późno zm.).
4. Formularz informacji o wyrobach zawierających azbest według wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31).
5. Zdjęcia pokrycia dachowego budynku, na którym realizowana będzie inwestycja wykonane od strony fasadowej i szczytowej.
Pisma informujące o chęci ubiegania się o dotację w roku 2016 wraz z kserokopią tytułu prawnego, wypełnionymi formularzami i zdjęciami należy składać w terminie do dnia 11 marca 2016 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Kwidzyn, pokój nr 1 na parterze.
Formularze oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest oraz informacji o wyrobach zawierających azbest pobrać można w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Kwidzyn, pokój nr 1 na parterze lub w pokoju 17 na I piętrze oraz ze strony internetowej www.bip.gminakwidzyn.pl (zakładka „Ogłoszenia i obwieszczenia”).

Wszelkie informacje oraz pomoc w wypełnieniu powyższych formularzy uzyskać można kontaktując się z pracownikiem Urzędu Gminy Kwidzyn Panem Zdzisławem Chojnackim w pokoj r 17 na I piętrze lub pod nr tel.: 55 261 41 65.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kwidzyn – edycja 2015

Kwidzyn, dnia 13 listopada 2015 r.

Realizacja inwestycji w zakresie usuwania, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kwidzyn, zadanie p.n.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kwidzyn – edycja 2015”.

Gmina Kwidzyn w 2015 roku udzieliła właścicielom nieruchomości, położonych na terenie gminy Kwidzyn dotacji do realizowanych przez nich zadań w zakresie demontażu, transportu i unieszkodliwienia na uprawnionym składowisku wyrobów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych.
Na realizację przedmiotowych zadań Gmina Kwidzyn pozyskała środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku www.wfosigw.gda.pl .
W ramach podpisanej z WFOŚiGW w Gdańsku umowy nr WFOŚ/D/III-70.E/252/2015/AZBEST-2015, z dnia 20 sierpnia 2015 roku, udzielono dotacji 19 właścicielom/ współwłaścicielom nieruchomości. Dotacją z WFOŚiGW w Gdańsku został objęty również budynek będący współwłasnością Gminy Kwidzyn. Usunięto 46,16 Mg (2 705,25 m2) wyrobów zawierających azbest pochodzących z 21 budynków.
Koszt kwalifikowany WFOŚiGW w Gdańsku wyniósł 36 581,50 zł. Łączna wysokość dotacji na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kwidzyn – edycja 2015” stanowi 67,41% kosztu kwalifikowanego, wynosi ona 24 660,00 zł, z czego ze środków WFOŚiGW w Gdańsku 12 804,00 zł – tj. 35%, oraz ze środków NFOŚiGW 11 856,00 zł – tj. 32,41%.
Środki finansowe pozyskane przez Gminę Kwidzyn pochodziły ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz ze środków Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

Wójt Gminy Kwidzyn
Ewa Nowogrodzka

Azbest na terenie Gminy Kwidzyn

Zgodnie z danymi zawartymi w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kwidzyn na lata 2015 – 2032”, przyjętym uchwałą Nr V/19/15 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 stycznia 2015 roku, na terenie Gminy Kwidzyn wyroby zawierające azbest znajdują się na 1 236 obiektach zlokalizowanych na 770 posesjach w ilości 165 979,06 m2, co w przeliczeniu wynosi 1 825,77 Mg, w tym: 90,00m(0,99 Mg) to wyroby I stopnia pilności wymiany,158 554,56 m(1 744,10 Mg) to wyroby II stopnia pilności wymiany, zaś 7 334,50 m(80,68 Mg) to wyroby III stopnia pilności wymiany. Poniżej załączono link do przedmiotowego programu:  http://www.bip.gminakwidzyn.pl/?a=6182
Szczegółowe informacje dotyczące: szkodliwości azbestu, zasad bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest, możliwości i zasad uzyskania dofinansowania na realizację inwestycji w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych, w tym pomoc w wypełnieniu wniosków o dofinansowanie i niezbędnych formularzy można uzyskać na stanowisku ds. gospodarki komunalnej, kontaktując się z pracownikiem Urzędu Gminy Kwidzyn Panem Zdzisławem Chojnackim w pokoju nr 17 na I piętrze lub pod nr tel.: 55 261 41 65.
Ponadto informacje dotyczące możliwości i zasad uzyskania dofinansowania na realizację inwestycji w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych, jak i zasad właściwego postępowania z azbestem przekazywane są mieszkańcom gminy również na organizowanych corocznie zebraniach wiejskich.

 

„ABC o azbeście”

Na mocy ustawy z dnia 19 czerwca 1997 roku o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 ze zm.), w roku 1998 w Polsce zakończono produkcję wyrobów zawierających azbest. Na posiadaczy wyrobów zawierających azbest nałożono obowiązek ich inwentaryzowania i przestrzegania specjalnych procedur w trakcie usuwania, transportu i ich unieszkodliwiania. Szacuje się, że proces usuwania wyrobów zawierających azbest trwać będzie ok. 20 lat. Tak długi okres został przyjęty ze względu na trwałość płyt azbestowo – cementowych i innych wyrobów zawierających azbest stosowanych w budownictwie oraz ich znaczne rozproszenie na terenie kraju. Dodatkowo czas ten wydłuża konieczność ponoszenia przez właścicieli nieruchomości, urządzeń oraz instalacji wysokich kosztów demontażu wyrobów azbestowych oraz transportu i unieszkodliwiania odpadów azbestowych, a także nieuniknionych kosztów związanych z zakupem nowych wyrobów bezazbestowych, które zastąpią usunięte wyroby azbestowe. Proces eliminacji azbestu może ulec przyspieszeniu dzięki stale rosnącej świadomości ekologicznej mieszkańców, a także nowym możliwościom w zakresie estetyki wykończenia obiektów budowlanych. Najważniejsza jednak, wydaje się być możliwość wsparcia finansowego przez państwo i samorząd.

Azbest, to włókniste minerały krzemianowe występujące w przyrodzie w postaci wiązek włókien cechujących się nadzwyczajną wytrzymałością na rozciąganie, elastycznością i odpornością na działania czynników chemicznych i fizycznych. Staje się on zagrożeniem dla zdrowia, gdy dojdzie do korozji lub uszkodzenia (łamanie, kruszenie, cięcie, itp.) wyrobów zawierających azbest. Wówczas uwalniane są do powietrza włókna, które mogą zostać przeniesione do płuc podczas oddychania. Agresywność pyłu azbestowego jest zależna m. in. od średnic tych włókien, ich stężenia w środowisku oraz czasu trwania narażenia. Ryzyko zwiększa się znacznie w przypadku palących wyroby tytoniowe. Najgroźniejsze dla zdrowia człowieka są włókna, których średnica jest mniejsza od 3 mikrometrów. Takie włókna są łatwo wciągane wraz z powietrzem do płuc, docierając do końcowych odcinków dróg oddechowych i pozostają tam na stałe. Może to powodować chorobę zwaną azbestozą. Z kolei włókna o średnicy powyżej 5 mikrometrów zatrzymują się w górnych odcinkach dróg oddechowych. Warto pamiętać, że pył azbestowy, oprócz tego, że zanieczyszcza płuca, także je uszkadza mechanicznie – ostre cząsteczki drążnią śluzówkę – co prowadzi do zwłóknienia tkanki płucnej, W dalszej konsekwencji pośrednio wpływa to na rozwój procesu nowotworowego. Organizm człowieka, ze względu na wspomnianą wcześniej dużą chemiczną odporność azbestu, nie jest w stanie rozpuścić tych włókien. Proces chorobowy jest długi, średnio wynosi 20 lat od chwili zetknięcia się z azbestem. Sama choroba objawia się napadami kaszlu i astmą. Ciągłe, np. zawodowe, przebywanie w środowisku narażonym na pył azbestowy może być przyczyną chorób układu oddechowego, jak np: pylicy azbestowej, łagodnych zmian opłucnowych, raka płuc, międzybłonniaków opłucnej i otrzewnej.

Właściwości azbestu to: niepalność, odporność na chemikalia, wytrzymałość mechaniczna oraz łatwość łączenia np. z cementem spowodowały, że azbest w Polsce wykorzystywano przede wszystkim przy produkcji popularnego „eternitu” (czyli falistej płyty azbestowo-cementowej do krycia dachów), budowy ścianek działowych, papy, rur wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, do budowy przewodów kominowych, kocy gaśniczych, ubrań ognioodpornych stosowanych np. w hutnictwie, ratownictwie przemysłowym, straży pożarnej i innych. Azbest stosowano także do produkcji tynków i izolacji, niektórych typów kuchenek elektrycznych, szczęk hamulcowych, podkładek pod gorące naczynia, cieplarek i suszarek laboratoryjnych itp. Wyroby zawierające azbest sklasyfikowano w dwóch klasach:

– KLASA I – to tzw. wyroby „miękkie” lub słabo spoiste, zawierające powyżej 20 % azbestu, mała ilość lepiszcza i gęstość objętościowa mniejsza niż 1 000 kg/m3. Do tej grupy zaliczamy m. in. koce gaśnicze, materiały i wykładziny cierne. Same wyroby ulęgają łatwo uszkodzeniom mechanicznym, powodując znaczną emisję włókien do otoczenia.

–  KLASA II – to tzw. wyroby „twarde” o zawartości azbestu poniżej 20 %. Do tej grupy zalicza się m. in. rury wodociągowe, kanalizacyjne czy popularny „eternit”.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów(Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206) odpady zawierające azbest klasyfikowane są jako odpady niebezpieczne z przypisanymi następującymi kodami klasyfikacyjnymi:

06 07 01* – Odpady azbestowe z elektrolizy,

06 13 04* – Odpady z przetwarzania azbestu,

10 11 81* – Odpady zawierające azbest (z hutnictwa szkła),

10 13 09* – Odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo – azbestowych,

15 01 11* – Opakowania z metali zawierające niebezpieczne, porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest) włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi,

16 01 11* – Okładziny hamulcowe zawierające azbest,

16 02 12* – Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest,

17 06 01* – Materiały izolacyjne zawierające azbest,

17 06 05* – Materiały konstrukcyjne zawierające azbest.

W dniu 14 lipca 2009 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. W dniu 15 marca 2010 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. Poniżej znajdują się bezpośrednie linki do w/w dokumentów: 

Uchwała Rady Ministrów nr 122/2009 z dnia 14 lipca 2009 r. (Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 29 lipca 2009 r. – M.P. Nr 50, poz. 735) 

Uchwała Rady Ministrów nr 39/2010 z dnia 15 marca 2010 r. (Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 29 kwietnia 2010 r. – M.P. Nr 33, poz. 481)

Załącznik do uchwały – Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 

Główne cele Programu to: 

1) usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest;

2) minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju;

3) likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

Cele Programu będą realizowane sukcesywnie aż do roku 2032, w którym zakładane jest oczyszczenie kraju z azbestu.  Szacuje się, że na terenie kraju w 2008 r. znajdowało się ok. 14,5 mln ton wyrobów zawierających azbest (w latach 2003-2008 usunięto ok. 1 mln ton). Przyjmuje się, iż następujące ilości odpadów zawierających azbest zostaną wycofane z użytkowania w kolejnych latach:

  • w latach 2009–2012 około 28% odpadów (4 mln ton),
  • w latach 2013–2022 około 35% odpadów (5,1 mln ton),
  • w latach 2023–2032 około 37% odpadów (5,4 mln ton). 

Program tworzy nowe możliwości, m.in.:

  1. składowanie odpadów azbestowych na składowiskach podziemnych,
  2. wdrażanie nowych technologii umożliwiających unicestwianie włókien azbestu,
  3. pozostawianie w ziemi – w dopuszczonych prawem przypadkach – wyrobów azbestowych wycofanych z użytkowania. 

Ponadto Program przewiduje: do 2012 r. przeprowadzenie pełnej i rzetelnej inwentaryzacji oraz ustalenie rozmieszczenia terytorialnego azbestu i wyrobów zawierających azbest, utworzenie i uruchomienie elektronicznego Systemu Informacji Przestrzennej do monitoringu usuwania wyrobów zawierających azbest, podjęcie prac legislacyjnych umożliwiających egzekwowanie obowiązków nałożonych na podmioty fizyczne i prawne oraz zasilanie danymi elektronicznego systemu monitorowania realizacji Programu, zwiększenie zaangażowania administracji samorządowej, szczególnie gmin.  Szczegółowe informacje o azbeście oraz informacje dotyczące programu oczyszczania kraju z azbestu uzyskać można na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki: 

http://www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze/Program+Oczyszczania+Kraju+z+Azbestu/Informacja+o+Programie

Informacje dotyczące usuwania azbestu dostępne są również w Bazie Azbestowej, która prowadzona jest przez Ministerstwo Gospodarki, na stronie: http://www.bazaazbestowa.gov.pl/