Jesteś na > Aktualności Zasady odbioru odpadów w Gminie...

  Aktualności

01-01-2019

Zasady odbioru odpadów w Gminie Kwidzyn w zamian za opłatę odpadową.

W zamian za uiszczoną opłatę:

 1. bezpośrednio z posesji mieszkańców odbierane będą w każdej wytworzonej ilości rocznie:
  1. zbierane w pojemnikach zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne;
  2. zbierane w sposób selektywny w pojemnikach lub w workach następujące frakcje odpadów: szkła, tworzywa sztucznego, metalu (puszek) i opakowań wielomateriałowych, papieru, odpadów ulegających biodegradacji (zielonych) oraz popiołu;
 2. odbieranie pozostałych odpadów komunalnych selektywnie zbieranych przez mieszkańców odbywać się będzie w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), w następujących ilościach:
  1. w każdej wytworzonej ilości rocznie:
   • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (AGD i RTV)
   • odpady popiołu, w przypadku wytworzenia tych odpadów poza terminem ich odbioru z nieruchomości,
   • przeterminowane leki i chemikalia (np. farby, rozpuszczalniki, lakiery, pozostałości po środkach ochrony roślin),
   • zużyte baterie, świetlówki, akumulatory, przepracowane oleje, zużyte opony małogabarytowe (np. od samochodów osobowych),
   • odpady wielkogabarytowe (np. szafy, regały, stoły, fotele, łóżka, kanapy, folie wielkogabarytowe, big bagi itp.),
   • odpady i opakowania: z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, szkła, metali i opakowania wielomateriałowe, w przypadku wytworzenia tych odpadów poza terminem ich odbioru z nieruchomości,
   • odpady metalu (inne niż puszki),
   • odpady ulegające biodegradacji (odpady zielone) – w przypadku wytworzenia tych odpadów poza terminem ich odbioru z nieruchomości;
  2. 2 sztuki rocznie od właściciela nieruchomości – zużyte opony wielkogabarytowe od ciągników rolniczych, przyczep, naczep itp.
  3. 2 m3 rocznie od właściciela nieruchomości – odpady budowlane i rozbiórkowe (np. gruz, usunięte tapety, tynki, okleiny, kafelki itp.)
 3. mieszkańcy zostaną wyposażeni w worki do selektywnej zbiórki odpadów;
 4. odbieranie odpadów zmieszanych (niesegregowanych) odbywać się będzie co 2 tygodnie, zgodnie z harmonogramem dostarczonym mieszkańcom. W zabudowie wielorodzinnej, w której zmieszane odpady komunalne zbierane są w pojemniki o pojemności 1100l, odbiór odpadów następować będzie 1 raz w tygodniu;
 5. odbieranie odpadów selektywnych odbywać się będzie, zgodnie z harmonogramem dostarczonym mieszkańcom, w następujących częstotliwościach:
  1. papier – 1 raz w miesiącu,
  2. tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe od maja do września – co 2 tygodnie, w pozostałych miesiącach – 1 raz w miesiącu,
  3. szkło – od stycznia do grudnia – 1 raz w miesiącu,
  4. odpady zielone (odpady ulegające biodegradacji) – od maja do września – 1 raz w miesiącu,
  5. popiół
  • od września do maja – 1 raz w miesiącu,
  • w lipcu – 1 raz;
 6. W ciągu roku odbędą się dwie zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (AGD i RTV), pierwsza w miesiącu maju zaś druga w miesiącu wrześniu. Konkretne terminy przeprowadzenia zbiórek zawarte są w harmonogramie odbioru odpadów. Odpady odbierane będą przez Przedsiębiorstwo Usług Sanitarnych (PUS) bezpośrednio z terenu nieruchomości, jednakże po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu przez właściciela danej nieruchomości konieczności odbioru odpadów. Zgłoszenia takiego należy dokonać do PUS nie prędzej niż 14 dni i nie później niż 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia zbiórek, wskazanym w harmonogramie odbioru odpadów.