Jesteś na > Aktualności Kompetentni=gotowi na lepszą przyszłość

  Aktualności

17-12-2016

Kompetentni=gotowi na lepszą przyszłość

Dnia 29 listopada 2016 r. podpisana została umowa pomiędzy Gminą Kwidzyn a Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, na dofinansowanie projektu pn. „Kompetentni= gotowi na lepszą przyszłość”. Celem projektu jest podniesienie wiedzy i umiejętności uczniów, dzięki wsparciu dostosowanemu do ich indywidualnych potrzeb. Uczestnikami projektu będzie 664 uczniów oraz 52 nauczycieli z 2 gimnazjów i 4 szkół podstawowych w gminie Kwidzyn.

a) Zakres wsparcia dla uczniów: przedmiotowe zajęcia rozwijające, koła przedmiotowe, półkolonie przedmiotowe w czasie ferii zimowych, półkolonie językowe, półkolonie „Z przyrodą na Ty”, przedmiotowe zajęcia wyrównujące, zajęcia logopedyczne, terapia pedagogiczna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacja z uczniami o specyficznych potrzebach edukacyjnych, socjoterapia, terapia dzieci z trudnościami w uczeniu się, indywidualne doradztwo zawodowe, zajęcia rozwijające z j. angielskiego i j. niemieckiego zakończone egzaminem TELC/TOEIC, zajęcia rozwijające z informatyki zakończone egzaminem ECDL- Start/ECCC, wycieczki edukacyjne

b) Zakres wsparcia dla nauczycieli: Szkolenie z posługiwania się technikami komputerowymi w dydaktyce; Szkolenie dot. rozwijania wśród uczniów umiejętności i postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy (kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa); Szkolenie z wykorzystania metod eksperymentu w edukacji, w celu podnoszenia jakości nauczania przedmiotów ścisłych; Szkolenie przygotowujące do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Planowane efekty realizacji projektu:

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu: 598,

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu: 47,

Liczba szkół wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych: 6,

Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych: 6,

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie: 664,

Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie: 52,

Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie: 42,

Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych: 6,

Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie: 6,

Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych: 12.

Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020.

Całkowita wartość projektu: 2 340 134,86 PLN, w tym wkład ze środków europejskich: 1 989 114,63 PLN

Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020