Jesteś na > Aktualności Nabór wniosków w ramach Programu...

  Aktualności

Herb Gminy i nazwa na tle osoby podpisującej dokument
30-08-2023

Nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

Gmina Kwidzyn informuje, że  w dniu 16 sierpnia 2023r.  Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków realizowanych w ramach Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 
505 000 000 zł.

Program będzie realizowany od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami Programu są:

1)     dzieci do ukończenia 16 roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2)     osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:

a)  o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b)  o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

c)  traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 
i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Terminy naboru wniosków w ramach Programu:

Gmina/powiat składa wniosek (załącznik nr 1 do Programu) wraz z załącznikami do wniosku (załączniki nr 1a i 1b do Programu) do właściwego wojewody za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego dostępnego na stronie internetowej bfs.mrips.gov.pl, w terminie do dnia 15 września 2023 r.

Generator jest aplikacją webową, dostępną wyłącznie dla zarejestrowanych w systemie użytkowników. Pytania i wątpliwości dotyczące obsługi generatora kierować należy za pośrednictwem formularza dostępnego w zakładce „pomoc” lub bezpośrednio na adres e-mail: administrator@bfs.mrips.gov.pl.

Wojewoda, po weryfikacji wniosków złożonych przez gminy/powiaty, sporządza listę rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu (załącznik nr 3 do Programu) i przekazuje ją do Ministra wraz z informacją wojewody dotyczącą środków finansowych z Programu (załącznik nr 2 do Programu) w terminie do dnia 6 października 2023 r.

Minister zatwierdza zbiorczą listę rekomendowanych wniosków w terminie 30 dni od dnia przekazania Ministrowi wszystkich list rekomendowanych wniosków wojewodów.

Szczegóły dotyczące Programu dostępne są na stronach Biura Pełnomocnika Rządu Osób Niepełnosprawnych:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024.