Jesteś na > Aktualności „Rozwój usług społecznych na terenie...

  Aktualności

21-09-2023

„Rozwój usług społecznych na terenie gminy Kwidzyn”

Celem projektu jest realizacja na terenie gminy Kwidzyn zintegrowanego systemu usług społ. zakładającego utworzenie do 30.06.2023 r. 19 nowych miejsc świadczenia usług społ. zwiększających dostępność tych usług dla minimum 22 osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społ. potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w szczególności do seniorów, ON i z chorobami przewlekłymi oraz ich opiekunów i rodzin w oparciu o indywidualną ścieżkę reintegracji, uwzględniających różny poziom i zmienność niesamodzielności poszczególnych osób. System zintegrowanych usług, aby zapewnić kompleksowość wsparcia zakłada zastosowanie różnych form wsparcia dla każdego uczestnika proj. poprzez realizację następujących elementów (przy czym wsparcie skoncentrowane jest na osobie i jej potrzebach, a nie na rozwijaniu usług społ. świadczonych w lokalnie): 1. zwiększenie w społ. lokalnej liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz liczby osób objętych tymi usługami poprzez zatrudnienie 17 osób świadczących ww. usługi; 2. rozwijanie wolontariatu sąsiedzkiego oraz utworzenie 3 grup samopomocy dzięki organizacji szkolenia; 3. zapewnienie dostępności zajęć ogólnorozwojowych, w tym w szczególności: zdrowotnych, dietetycznych, cyfrowych TIK (zapobiegających wykluczeniu cyfrowemu), poprawiających ogólną sprawność fizyczną i manualną. NAJWAŻNIEJSZY EFEKT PROJEKTU: wdrożenie w gminie obejmującej obszar realizacji projektu spójnego, kompleksowego, środowiskowego systemu długoterminowych usług wspierania osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które są zagrożone wykluczeniem społ. i/lub ubóstwem oraz podniesienie poziomu aktywności społecznej tych osób. Trwałość efektów zostanie zachowana przez okres dłuższy niż okres realizacji projektu.

Nazwa zadania  i wskaźnik

Zwiększenie ilości oraz poprawa jakości usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania - liczba zrealizowanych godzin usług opiekuńczych 3 800

Zwiększenie ilości oraz poprawa jakości usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania - liczba zrealizowanych godzin usług fizjoterapii 400

Zwiększenie ilości oraz poprawa jakości usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania - liczba osób objętych usługami opiekuńczymi oraz fizjoterapii 22

Zwiększenie ilości oraz poprawa jakości usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania - liczba przeszkolonych opiekunów faktycznych 6

Sąsiedzkie usługi opiekuńcze oraz grupy samopomocowe liczba przeszkolonych wolontariuszy 12

Sąsiedzkie usługi opiekuńcze oraz grupy samopomocowe liczba godzin usług opiekuńczych zrealizowanych przez wolontariuszy 1 200

Zajęcia ogólnorozwojowe oraz zdrowotne dla seniorów liczba zrealizowanych godzin szkoleniowych 480

Zajęcia ogólnorozwojowe oraz zdrowotne dla seniorów wyposażenie niezbędne do prowadzenia zajęć 2 (dla partnerów)