Jesteś na > Aktualności „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu...

  Aktualności

Osoby w lesie na rowerach.
30-12-2017

„Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Kwidzyn”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Logotypy dofinansowania.

Umowa od dofinansowanie projektu nr RPPM.08.04.00-22-0005/16-00 podpisana w dniu 
11 grudnia 2017 r. 

Beneficjent (Partner wiodący): Gmina Kwidzyn

Partnerzy: Miasto Kwidzyn, Gmina Sadlinki, Gmina Ryjewo, Miasto i Gmina Sztum, Gmina Miłoradz

Cel projektu: zwiększenie wykorzystania turystyki jako ważnego elementu rozwoju gospodarczego poprzez rozwój liniowej publicznej infrastruktury turystycznej tras rowerowych w gminach nad rzeką Wisłą w ramach produktu turystycznego Wiślanej Trasy Rowerowej. 

Przedmiot projektu: utworzenie liniowej infrastruktury turystycznej w ramach wiślanej Trasy Rowerowej poprzez budowę ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Kwidzyn, Miasta Kwidzyn i Gminy Miłoradz o łącznej długości 18,34 km, utworzenie 10 rowerowych miejsc postojowych oraz wykonanie oznakowania szlaku rowerowego. Całkowita długość trasy rowerowej wynosi 72,28 km.

Projekt przewiduje również kompleksową promocję utworzonego produktu turystycznego. 

Zakres rzeczowy projektu:

1.      Budowa ścieżek pieszo-rowerowych:

·        Miasto Kwidzyn – długość 2,71 km;

·        Gmina Kwidzyn – 13,99 km;

·        Gmina Miłoradz – 1,64 km.

2.      Budowa miejsc postojowych (wraz z elementami małej architektury):

·        Gmina Sadlinki – Glina i Nebrowo Wielkie 

·        Gmina Kwidzyn – Mareza, Korzeniewo i Janowo;

·        Gmina Ryjewo – Rudniki i Benowo;

·        Miasto i Gmina Sztum – Biała Góra; 

·        Gmina Miłoradz – Mątowy Małe i Mątowy Wielkie.

3.      Oznakowanie szlaku rowerowego

4.      Promocja projektu oraz produktu turystycznego – tj. m.in. posadowienie tablic informacyjnych, informacje prasowe, mapy, przewodniki turystyczne itp. 

Wskaźnik produktu: długość utworzonych szlaków turystycznych –  72,28 km

Wskaźniki rezultatu: wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne – 14 500 (odwiedziny/rok)

Całkowita wartość projektu: 14 923 209,93 zł

Poziom dofinansowanie 63,70% kosztów kwalifikowanych

Kwota dofinansowania: 7 332 095,99 zł 

Termin realizacji projektu: do 31.12.2020 r. 

 

Zaangażowanie finansowe poszczególnych partnerów:
PARTNER WYDATKI OGÓŁEM WYDATKI
KWALIFIKOWANE
WYSOKOŚĆ
DOFINANSOWANIA
Miasto Kwidzyn 1 275 614,07 zł 1 207 305,06 zł 769 053,32 zł
Gmina Ryjewo 56 388,48 zł 56 388,48 zł 35 919,46 zł
Gmina Sadlinki 64 552,93 zł 64 552,93 zł 41 120,22 zł
Gmina Miłoradz 1 093 597,19 zł 1 093 597,19 zł 696 621,41 zł
Miasto i Gmina Sztum 56 135,63 zł 56 135,63 zł 37 758,40 zł
Gmina Kwidzyn 12 376 921,63 zł 9 032 375,48 zł 5 753 623,18 zł
Logo pomorskie trasy rowerowe

Projekt realizowany jest w ramach przedsięwzięcia strategicznego województwa pomorskiego – Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9

 

Aneksy do Umowy od dofinansowanie 
nr RPPM.08.04.00-22-0005/16-00 z 11 grudnia 2017 r.

 

1.       Aneks nr RPPM.08.04.00-22-0005/16-01 z dnia 13 września 2018 r.

Zmianie uległ:

Termin rozpoczęcia projektu – od dnia 01.06.2015 r., osoba upoważniona do kontaktu.

2.       Aneks nr RPPM.08.04.00-22-0005/16-02 z dnia 31 marca 2020 r.

Zmianie uległ:

Termin zakończenia realizacji projektu – 31 grudnia 2022 r.

Osoby uprawnione do reprezentowania, osoba uprawniona do kontaktu w sprawach projektu, zakres finansowy – wydatki rzeczywiste, wydatki w ramach kategorii kosztów podlegających limitom

3.       Aneks nr RPPM.08.04.00-22-0005/16-03 z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Zmiany: wartość Projektu i źródła finansowania, zakres finansowy – wydatki rzeczywiste, wydatki w ramach kategorii kosztów podlegających limitom.

Całkowita wartość projektu:  15 032 510,81 zł

Poziom dofinansowanie:  63,10% kosztów kwalifikowanych

Kwota dofinansowania:  7 332 095,99 zł 

Termin realizacji projektu:  do 31.12.2022 r. 

 

Zaangażowanie finansowe poszczególnych partnerów:
PARTNER WYDATKI OGÓŁEM WYDATKI
KWALIFIKOWANE
WYSOKOŚĆ
DOFINANSOWANIA
Miasto Kwidzyn 1 275 614,07 zł 1 207 305,06 zł 769 053,32 zł
Gmina Ryjewo 64 084,09 zł 64 084,09 zł 40 821,57 zł
Gmina Sadlinki 49 269,60 zł 49 269,60 zł 31 384,74 zł
Gmina Miłoradz 1 101 184,91 zł 1 101 184,91 zł 701 454,78 zł
Miasto i Gmina Sztum 52 951,41 zł 52 951,41 zł 33 241,93 zł
Gmina Kwidzyn 12 489 406,73 zł 9 145 626,88 zł 5 756 139,65 zł
Logo pomorskie trasy rowerowe

Projekt realizowany jest w ramach przedsięwzięcia strategicznego województwa pomorskiego – Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9

1.       Aneks nr RPPM.08.04.00-22-0005/16-04 z dnia 28 lutego 2023 r.

Zmiany: okres realizacji projektu, zakres finansowy – wydatki rzeczywiste, wydatki w ramach kategorii kosztów podlegających limitom.

Zmianie uległ:

Termin zakończenia realizacji projektu – do dnia 30 czerwca 2023 r.

Całkowita wartość projektu:  15 032 510,81 zł

Poziom dofinansowanie:  63,10% kosztów kwalifikowanych

Kwota dofinansowania:  7 332 095,99 zł

Zaangażowanie finansowe poszczególnych partnerów:
Partner Wydatki ogółem Wydatki kwalifikowane Wysokość dofinansowania
Miasto Kwidzyn 1 275 614,07 zł 1207305,06 zł 769 053,32 zł
Gmina Ryjewo 64 084,09 zł 64 084,09 zł 40 821,57 zł
Gmina Sadlinki 49 269,60 zł 49 269,60 zł 31 384,74 zł
Gmina Miłoradz 1 101 184,91 zł 1 101 184,91 zł 701 454,78 zł
Miasto i Gmina Sztum 52 951,41 zł 52 185,11 zł 33 241,93 zł
Gmina Kwidzyn 12 489 406,73 zł 9 145 626,88 zł 5 756 139,65 zł

1.       Aneks nr RPPM.08.04.00-22-0005/16-05 z dnia   20 listopada 2023 r.

Zmiany: zakres finansowy – wydatki rzeczywiste, wydatki w ramach kategorii kosztów podlegających limitom.

Całkowita wartość projektu:  15 032 510,81 zł

Poziom dofinansowanie:  63,10% kosztów kwalifikowanych

Kwota dofinansowania:  7 332 095,99 zł