Jesteś na > Aktualności „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno...

  Aktualności

Flaga Unii Europejskiej Program Lider  Program obszaru rozwoju wiejskich.
27-01-2020

„Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – wypoczynkowego w miejscowości Sadlinki”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

Nr umowy o przyznaniu pomocy: 00735-6935-UM1111105/18 z dnia 10 lipca 2019 roku

Główny cel operacji: zwiększenie dostępności do miejsc rekreacji poprzez zagospodarowanie terenu rekreacyjno – wypoczynkowego w Gminie Sadlinki, w terminie do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną.

Przewidywane wyniki operacji:

Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 1 sztuka,
Liczba osób, które skorzystały po realizacji projektu ze zmodernizowanej infrastruktury – 2000 osób.
Wnioskowana kwota dotacji: 35 860,00 zł

Logotypy dofinansowania.