Jesteś na > Aktualności WÓJT GMINY KWIDZYN prowadzi nabór na...

  Aktualności

12-12-2023

WÓJT GMINY KWIDZYN prowadzi nabór na zwalniające się stanowisko urzędnicze ds. inwestycji w Referacie infrastruktury i ochrony środowiska Urzędu Gminy Kwidzyn

WÓJT GMINY KWIDZYN
prowadzi nabór na zwalniające się stanowisko urzędnicze 
ds. inwestycji w Referacie infrastruktury i ochrony środowiska Urzędu Gminy Kwidzyn

Wymagania niezbędne - między innymi: 

wykształcenie: wyższe lub średnie techniczne;
prawo jazdy kat. B.     

Pełna treść ogłoszenia o naborze, w tym wykaz wymaganych dokumentów aplikacyjnych i zakres zadań przypisanych stanowisku, znajduje się na stronie www.bip.gminakwidzyn.pl w zakładce „Ogłoszenia o naborze” oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kwidzyn.

Wymagane dokumenty aplikacyjne można złożyć:

1)       w Biurze Obsługi Klienta pokój Nr 1 na parterze w siedzibie Urzędu Gminy Kwidzyn ul. Grudziądzka 30,

2)        przesłać pocztą na adres urzędu,

3)       przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem, iż przesłane w formie elektronicznej dokumenty aplikacyjne muszą być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2070 ze zm.), 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 grudnia 2023r. do godziny 15:00.

Wymagane dokumenty aplikacyjne złożone w siedzibie Urzędu Gminy lub przesłane pocztą należy składać 
w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Nabór na zwalniające się stanowisko urzędnicze ds. inwestycji w Urzędzie Gminy Kwidzyn”

O zachowaniu terminu złożenia dokumentów aplikacyjnych decyduje data złożenia dokumentów w Urzędzie.