Jesteś na > Aktualności PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ

  Aktualności

13-12-2023

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ

PRZEMOC DOMOWA


Przemoc domowa jest jednorazowym albo powtarzającym się umyślnym działaniem lub zaniechaniem, które wykorzystuje przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, narusza prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności:
a) narażającym tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia,
b) naruszające jej godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym seksualną,
c) powodującym szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołującym u tej osoby cierpienie lub krzywdę,
d) ograniczającym lub pozbawiającym tę osobę dostępu do środków finansowych lub możliwości podjęcia pracy lub uzyskania samodzielności finansowej,
e) istotnie naruszającym prywatność tej osoby lub wzbudzającym u niej poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Przemoc domowa jest zjawiskiem wynikającym z działania człowieka – działanie lub zaniechanie działań jest dokonywane przez osobę pełnoletnią, który dopuszcza się przemocy domowej wobec:
a) małżonka (także w przypadku gdy małżeństwo ustało lub zostało unieważnione) oraz jego wstępnych, zstępnych, rodzeństwa i ich małżonków,
b) wstępnych i zstępnych oraz ich małżonków,
c) rodzeństwa oraz ich wstępnych, zstępnych i ich małżonków,
d) osoby pozostającej w stosunku przysposobienia i jej małżonka oraz ich wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków,
e) osoby pozostającej obecnie lub w przeszłości we wspólnym pożyciu oraz jej wstępnych,
zstępnych, rodzeństwa i ich małżonków,
f) osoby wspólnie zamieszkującej i gospodarującej oraz jej wstępnych, zstępnych, rodzeństwa i ich małżonków,
g) osoby pozostającej obecnie lub w przeszłości w trwałej relacji uczuciowej lub fizycznej niezależnie od wspólnego zamieszkiwania i gospodarowania,
h) małoletniego.
Przemoc domowa jest intencjonalna – zmierza do osiągnięcia jakiegoś celu wykorzystuje przewagę sił uniemożliwiając samoobronę i opiera się na władzy i kontroli narusza prawa i dobra osobiste krzywdzonego członka rodziny powoduje szkody i cierpienie u osób, których dotyka.

                                                                   FORMY PRZEMOCY
Przemoc fizyczna – wszelkiego rodzaju działania bezpośrednie z użyciem siły, których rezultatem jest nieprzypadkowe zranienie, np. popychanie, obezwładnianie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką, pięścią lub przedmiotami, oblewanie wrzątkiem lub substancjami żrącymi, użycie broni.
Przemoc psychiczna – prowadzi do zniszczenia pozytywnego obrazu własnej osoby, wykorzystuje mechanizmy psychologiczne np. wyśmiewanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie, narzucanie własnych poglądów, ciągłe krytykowanie, kontrolowanie, ograniczanie kontaktów z innymi ludźmi, stosowanie gróźb, szantażowanie.
Przemoc seksualna – wymuszanie różnego rodzaju niechcianych zachowań w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych sprawcy, np. nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, seksu z osobami trzecimi, sadystycznych form współżycia, a także krytykowanie zachowań seksualnych.
Przemoc ekonomiczna – prowadzi do całkowitego uzależnienia finansowego od sprawcy, np. poprzez odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy, niezaspokajanie podstawowych potrzeb rodziny, okradanie, zaciąganie kredytów i zmuszanie do zaciągania pożyczek wbrew woli współmałżonka.


PROCEDURA „NIEBIESKIE KARTY”


Procedura „Niebieskie Karty” jest procedurą interwencji obejmującą działania wielu służb, mającą na celu zatrzymanie przemocy domowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa osobie lub rodzinie w przypadku podejrzenia, że jest dotknięta przemocą domową. Procedura rozpoczyna się w momencie wypełnienia formularza „Niebieska Karta-A” przez policjanta, przedstawiciela ops, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ochrony zdrowia lub oświaty w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy domowej.
Do rozwiązywania problemu przemocy domowej powoływana jest grupa diagnostyczno- pomocowa. Członkowie grupy diagnostyczno-pomocowej, współpracując ze sobą opracowują plan pomocy dostosowany do potrzeb rodziny, udzielając jej wszechstronnego i kompleksowego wsparcia w jego realizacji. Członkowie Grupy informują również o możliwości skorzystania z programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową oraz wskazują inne możliwości podjęcia leczenia odwykowego, skorzystania z indywidualnego wsparcia psychologicznego, prawnego i pedagogicznego. Rodziny i osoby doświadczające przemocy w przezwyciężaniu trudności życiowych w związku z występującą przemocą. mają możliwość skorzystania z pomocy psychologicznej jak również pracownika socjalnego.


                                                                         ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY
Zespół interdyscyplinarny składa się z przedstawicieli służb i instytucji pracujących na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej. Członkami zespołu są przedstawiciele: pomocy społecznej, policji, oświaty, komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, ochrony zdrowia, kuratorzy sądowi i przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W skład Zespołu mogą również wchodzić W skład zespołu mogą też wchodzić prokuratorzy i przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej.
Celem współpracy interdyscyplinarnej w ramach powołanego Zespołu jest ograniczenie skali przemocy domowej na terenie Gminy Kwidzyn poprzez profesjonalne wsparcie mieszkańców doświadczających tego problemu.
Zadania Zespołu obejmują m. in. diagnozowanie zjawiska przemocy domowej, inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej, inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej i osób stosujących przemoc domową oraz monitorowanie procedury „Niebieskie Karty”.
Podstawą prawną działania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Kwidzyn jest:
1) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U z 2021r. poz.1249ze zm-, Dz. U. z 2023r. poz.289 i 535 )
2) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2023r. w sprawie procedury „ Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „ Niebieska Karta” (Dz. U z 2023r. poz.1870 )
3) Uchwała Nr L/353/23 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 30 czerwca w sprawie trybu i sposobu powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Kwidzyn.
4) Zarządzenie Nr 128 /23 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 19 września 2023r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Kwidzyn.
SKŁAD ZESPOŁU INERDYSCYPLINARNEGO W GMINIE KWIDZYN:
1) Anna Troper – Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego -przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie,
2) Karolina Karwacka – członek Zespołu- przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie,
3) Dorota Madej – Z-ca Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego- przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kwidzynie,
4) Alina Urbańska - członek Zespołu -przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kwidzynie,
5) Karolina Wierzchowska — członek Zespołu- przedstawiciel Policji,
6) Magdalena Weiss — członek Zespołu- przedstawiciel oświaty,
7) Sabina Preisner- Paplińska - członek Zespołu- przedstawiciel oświaty,
8) Teresa Szóstakowska- członek Zespołu -przedstawiciel ochrony zdrowia,
9) Jan Mielnik - członek Zespołu- przedstawiciel organizacji pozarządowych,
10) Agnieszka Banaszewska- Zduńczyk — członek Zespołu- kurator sądowy
INSTYTUCJE UDZIELAJĄCE POMOCY:
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie
82-500 Kwidzyn, ul. 11 Listopada 27/4 tel. (55) 261 04 47
Osoby potrzebujące wsparcia psychologicznego mogą uzyskać pomoc w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kwidzynie. Zapisy na spotkania z psychologiem prowadzone są w sekretariacie GOPS (pok. Nr 1) lub Tel. 55 261 04 47
2. Poradnia Leczenia Uzależnień 82-500 Kwidzyn, ul. Warszawska 18a, tel. (55) 646 44 04
3. Fundacja „Żyć Zgodnie” Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Braterstwa Narodów 59, 82 -500 Kwidzyn, tel. 730 784 439, 730 784 539, e-mail: fundacja@zyc-zgodnie.pl
4. Komenda Powiatową Policji 82-500 Kwidzyn, ul. Kościuszki 30, tel. 55 645 02 22 (oficer dyżurny); 55 645 03 88
Telefony alarmowe: 112 (z telefonu komórkowego), 997 (z telefonu stacjonarnego)
Dzielnicowi na terenie Gminy Kwidzyn asp.szt. Piotr Łaszcz tel. 47 74 29 347 kom. 571 335 205 e-mail dzielnicowy.kwidzyn7@gd.policja.gov.pl
REJON SŁUŻBOWY NR VII - Baldram Mały, Brokowo, Bronno, Dankowo, Dubiel, Górki, Gilwa Mała,
Kamionka, Licze, Ośno, Pawlice, Pole Rakowe, Rakowiec, Rakowice, Szadowo, Wola Sosenka.
mł.asp. Michał Prządka
tel. 47 74 29 344
kom. 691 420 562
e-mail dzielnicowy.kwidzyn8@gd.policja.gov.pl
REJON SŁUŻBOWY NR VIII - Baldram, Brachlewo, Gurcz, Gniewskie Pole, Grabówko, Janowo,
Korzeniewo, Lipianki, Mareza, Nowy Dwór Kwidzyński, Nowa Wieś, Obory, Pastwa, Podzamcze,
Rozpędziny, Szałwinek, Tychnowy.
5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 82-500 Kwidzyn, ul. Hallera 5, tel. 55 646 18 00
6. Szpital Zdrowie Sp. z o.o w Kwidzynie 82-500 Kwidzyn, ul. Hallera 31, tel. 55 645 83 00-dyspozytornia pogotowia ratunkowego
Telefony alarmowe:
112 (z telefonu komórkowego),
999 (z telefonu stacjonarnego)
7. Sąd Rejonowy w Kwidzynie 82-500 Kwidzyn, ul. Plac Plebiscytowy 1,
I Wydział Cywilny tel. 55 262 45 50,
II Wydział Karny tel. 55 262 45 60,
III Wydział Rodzinny i Nieletnich ul. Kościuszki 30 A tel. 55 262 46 20
8. Prokuratura Rejonowa w Kwidzynie 82-500 Kwidzyn, ul. Kościuszki 30a, tel. 55 279 36 76,
9. Urząd Gminy Kwidzyn 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30, pokój nr 9, parter, tel. 55 261 41 56
10. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kwidzynie, ul. Grudziądzka 30, pokój nr 9, parter, tel. 55)261 41 56
Inne ważne telefony i kontakty:
 Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”- bezpłatny, całodobowy telefon: 800 12 00 02
kontakt: niebieskalinia@niebieskalinia.info
 Rzecznik Praw Dziecka- telefon zaufania: 800 12 12 12 SOS
 Bezpłatny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111
 Zagrożenia w sieci internetowej – helpline.org.pl : 800 100 100
 bezpłatna aplikacja mobilna „Twój Parasol”- Program dla ofiar przemocy i świadków przemocy – twojparasol.com
NIE BĄDŹ OBOJĘTNY – REAGUJ!