Jesteś na > Aktualności KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRZEPROWADZENIA...

  Aktualności

20-12-2023

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRZEPROWADZENIA KONTROLI POSIADANIA UMÓW PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W ZAKRESIE POZBYWANIA SIĘ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ UMÓW NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENÓW NIEZAMIESZKAŁYCH

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z wejściem w życie znowelizowanych przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 ze zm.), odgórnie został nałożony na Wójta obowiązek prowadzenia co najmniej raz na dwa lata kontroli posiadania umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych (szamb) lub osadników  w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz posiadania umów na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.

Kontrole będą polegały na:

1)      okazaniu umów zawartych z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników  w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych  na terenie gminy Kwidzyn oraz okazaniu dowodów potwierdzających uiszczanie opłat  za wykonaną usługę (posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba/osadnika przydomowej oczyszczalni ścieków);

2)      okazaniu umów na odbiór odpadów komunalnych zawartych z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne wpisanym do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Kwidzyn, okazaniu dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za wykonaną usługę oraz na weryfikacji zgodności postanowień umów z wymaganiami określonymi  w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kwidzyn  oraz
w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. 

Termin i miejsce przedłożenia dokumentów:

Kontrole przeprowadzane będą, zgodnie Planem kontroli zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej: https://www.bip.gminakwidzyn.pl/zarzadzenia,11_2023-_712, przez pracowników upoważnionych przez Wójta Gminy Kwidzyn w okresie od grudnia 2023 r. do lipca 2024 r., w siedzibie Urzędu przy ul. Grudziądzkiej 30 w Kwidzynie,  w pokoju nr 19 na
I piętrze w dniach i godzinach jego pracy, poprzez okazanie  przez właścicieli nieruchomości (osobiście lub przez upoważnioną przez siebie osobę) powyżej wskazanych umów i dowodów uiszczania opłat. Z przeprowadzonych kontroli sporządzony zostanie protokół.

Prosimy mieszkańców o współpracę i okazywanie w siedzibie Urzędu Gminy Kwidzyn wymaganych dokumentów.

W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z Panią Ewą Synakiewicz pod numerem: 55 261-41-65.

                                                                                          Z up. WÓJTA          

                                                                             KIEROWNIK REFERATU

                                                                            gospodarki odpadami i spraw gospodarczych

                                                                        Zdzisław Chojnacki