Jesteś na > Aktualności Utworzenie 32 nowych miejsc opieki...

  Aktualności

20-02-2024

Utworzenie 32 nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w ramach nowej instytucji Gminnego Żłobka w Gminie Kwidzyn

Dofinansowanie żłobka w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022-2029” 

Nazwa zadania: Utworzenie 32 nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w ramach nowej instytucji Gminnego Żłobka w Gminie Kwidzyn

Dofinansowanie żłobka w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022-2029” 

Cel projektu: utworzenie 32 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji Gminnego Żłobka w Gminie Kwidzyn w miejscowości Rakowiec oraz dofinansowanie funkcjonowania tych miejsc w okresie 36 miesięcy

Efekty: wzrost dostępności miejsc opieki dla dzieci do lat 3 na terenie Gminy Kwidzyn

Grupy docelowe: dzieci,  w tym dzieci  z niepełnosprawnościami lub wymagające szczególnej opieki, do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub dłużej, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ustawą z dnia 12 marca 2022  r o pomocy obywatelom Ukrainy  w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: rodzice; opiekunowie 

Wartość całkowita zadania:  1 302 416,03 zł

w tym:

    środki KPO:  1 147 584,00,00 zł

    środki budżetu państwa na finansowanie podatku VAT: 154 832,03 zł

Wartość dofinansowania z KPO na tworzenie miejsc wynosi nie więcej niż 35 862 zł bez Vat na jedno nowotworzone miejsce w żłobku. 

W dniu 06.12.2023 r. Gmina Kwidzyn podpisała Umowę nr 9/I-KPO/TW/2023  na utworzenie miejsc opieki.

Opis zadania:

1.       opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb budowy żłobka,

2.       roboty budowlano-montażowe związane z budową żłobka,

3.       budowa i wyposażenie placu zabaw wraz z ogrodzeniem,

4.       działania promocyjno-informacyjne.