Jesteś na > Aktualności OGŁOSZENIE O KONKURSIE

  Aktualności

29-04-2024

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

WÓJT GMINY KWIDZYN OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKA DYREKTORÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

 1. Nazwa i adres organu prowadzącego

Gmina Kwidzyn

ul. Grudziądzka 30

82-500 Kwidzyn

 

II. Nazwa i adres placówki, której dotyczy konkurs      

1)    Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi w Janowie

Janowo 42, 82-500 Kwidzyn

2)    Szkoła Podstawowa w Korzeniewie

Korzeniewo, ul. Kwidzyńska 20, 82-500 Kwidzyn

 

III. Wymagania wobec kandydatów

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce 
(Dz. U. z 2023 r. poz. 2578).

 

IV. Wymagane dokumenty:

1)    uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły (jeśli kandydat planuje przedstawić komisji konkursowej koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły w formie multimedialnej, zobowiązany jest złożyć, oprócz wersji papierowej, również na informatycznym nośniku danych – prezentacja multimedialna winna być zbieżna z koncepcją złożoną na piśmie);

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

 1. stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
 2. stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
 3. stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

3)  oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

 1. imię (imiona) i nazwisko,
 2. datę i miejsce urodzenia,
 3. obywatelstwo,
 4. miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

4)  poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;

5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego 
z zakresu zarządzania oświatą;

6) w przypadku cudzoziemca - poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię:

 1. dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672 z późn.zm.) lub
 2. dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
 3. dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego;

7)  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 104);

11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2024 r. poz. 273) – w przypadku kandydata urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;

12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;

13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984 z późn.zm.) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn.zm.);

15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

V.  Termin, sposób i miejsce składania ofert

Oferty z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 15 maja 2024 r. do godz. 15:00, bezpośrednio w Urzędzie Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn (Biuro Obsługi Klienta – pokój nr 1) lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn – decyduje data wpływu oferty do Urzędu.
Opis koperty musi zawierać dane osobowe kandydata (imię i nazwisko, adres 
do korespondencji, telefon kontaktowy, adres e-mail) oraz odpowiedni dopisek:

 „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Janowie”

lub

„Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Korzeniewie”

 

Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Kwidzyn odrębnym zarządzeniem.
Konkurs zostanie przeprowadzony nie później niż w ciągu 14 dni roboczych 
od upływu terminu składania ofert.  
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

VI. Klauzula informacyjna

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

Administratorem danych osobowych kandydata na stanowisko dyrektora szkoły jest Wójt Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn.
Inspektor Ochrony Danych Osobowych:  iod@gminakwidzyn.pl
Celem zbierania danych jest przeprowadzenie konkursu na stanowiska dyrektorów: Szkoły Podstawowej w Janowie i Szkoły Podstawowej w Korzeniewie.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Kandydatowi na stanowisko dyrektora szkoły przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, zażądania zaprzestania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowiska dyrektorów: Szkoły Podstawowej w Janowie i Szkoły Podstawowej w Korzeniewie. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przeprowadzenie procedury konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły.
Dane udostępnione przez kandydata nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa oraz podmioty upoważnione z mocy odrębnych przepisów do udziału w komisji konkursowej.
Dane udostępnione przez kandydata nie będą podlegały profilowaniu.
Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

                                                                                                 Wójt Gminy Kwidzyn

                                                                                                      Dariusz Wierzba