Jesteś na > Inwestycje Inwestycje - zrealizowane Rządowy Fundusz Polski Ład: Program...

  Inwestycje zrealizowane

24-07-2023

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja I Rozbudowa Infrastruktury drogowej na terenie gm. Kwidzyn w msc. Pawlice, Brachlewo, Rakowiec, Dankowo i Obory - 2022 rok

W ramach pozyskanego dofinansowania Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja I zrealizowano budowę 7 dróg gminnych. Umowy na realizację zadań podpisano z Wykonawcami w dniu 25 lutego 2022 r., odbiorów końcowych robót dokonano 24 i 25 października 2022 r. Całkowity koszt realizacji wszystkich zadań wyniósł 5 143 621,27 zł, z czego wartość dofinansowania 4 740 500,00 zł, wkład własny 403 121,27 zł.

 Przebudowa drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Pawlice

W ramach zadania dokonano przebudowy istniejących dróg i chodników, poprzez rozebranie w części istniejącej nawierzchni z płyt betonowych Jomb oraz płyt drogowych i wykonanie nowej nawierzchni. Na początkowym odcinku drogi o długości 180 m wykonano nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych. Przebudowano zjazd oraz zawrotkę autobusową w pasie drogi powiatowej  DP 3237G wraz z przestawieniem wiaty przystankowej. Na dalszym odcinku wzdłuż lasu oraz bloków wykonano drogę o nawierzchni z kostki betonowej, wzdłuż ogródków działkowych z płyt betonowych. Na całym odcinku drogi zrealizowano budowę chodników. Inwestycja obejmowała także budowę sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej. 

         

 

Źródło: zdjęcia z zasobów Urzędu Gminy Kwidzyn przedstawiające inwestycję.

 

Przebudowa drogi w granicach pasa drogowego – przebudowa odcinka drogi gminnej nr 2470146G Brachlewo – Jerzewo od drogi wojewódzkiej nr 524

Przedmiotem inwestycji był remont istniejącej nawierzchni bitumicznej odcinka drogi gminnej na długości 685 m, zjazdów do posesji i pól uprawnych z kostki betonowej wraz z wykonaniem obustronnego pobocza z kruszywa łamanego. Pogłębiono i wyprofilowano istniejące rowy odwodnieniowo/odparowujące.

       

Źródło: zdjęcia z zasobów Urzędu Gminy Kwidzyn przedstawiające inwestycję.

 

Remont drogi gminnej z Dankowa do drogi wojewódzkiej 521

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano remont istniejącej nawierzchni bitumicznej na odcinku drogi o długości 1950 m, zlokalizowanej 120 m od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 521 Kwidzyn Prabuty oraz 20 m od obwodnicy Kwidzyna. Remontem objęto również zjazdy do nieruchomości zlokalizowanych przy przedmiotowej drodze, wykonano obustronne pobocza z kruszywa łamanego. Pogłębiono i wyprofilowano istniejące rowy odwodnieniowo/odparowujące.

                   zdjęcie przedstawiające inwestycję

Źródło: zdjęcia z zasobów Urzędu Gminy Kwidzyn przedstawiające inwestycję.

 

 Przebudowa drogi gminnej ul. Robotniczej w miejscowości Rakowiec

Przebudowano odcinek ul. Robotniczej o długości 195 m (od skrzyżowania z ul. Pawlicką do skrzyżowania z ul. Szkolną) wraz z wymianą sieci kanalizacji deszczowej oraz budową kanału technologicznego. W zakres robót wchodziła również przebudowa istniejącego odcinka sieci wodociągowej wraz z wymianą wszystkich przyłączy. Nawierzchnia drogi z mieszanek mineralno-bitumicznych. Na całym odcinku drogi zrealizowano także budowę chodnika.

   

Źródło: zdjęcia z zasobów Urzędu Gminy Kwidzyn przedstawiające inwestycję.

Przebudowa drogi gminnej ul. Pięknej i Wspólnej w miejscowości Rakowiec

Przedmiotem zadania inwestycyjnego była przebudowa dwóch dróg gminnych ul. Pięknej (150 mb) i ul. Miłej (95,9 mb) w miejscowości Rakowiec wraz z budową kanału technologicznego. Wykonano drogi i zjazdy z kostki betonowej. Odprowadzenie wód opadowych poprzez wykonanie drenażu francuskiego. Pogłębiono i wyprofilowano istniejące rowy odwodnieniowo/odparowujące wzdłuż drogi powiatowej. Pod zjazdami na drogę powiatową wykonano przepusty.

       

Źródło: zdjęcia z zasobów Urzędu Gminy Kwidzyn przedstawiające inwestycję.

 

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Obory

W ramach zadania inwestycyjnego przebudowo wewnętrzną drogę gminną w miejscowości Obory o długości 220 mb wraz z budową kolektora deszczowego. Przebudowa polegała na rozebraniu w części istniejącej nawierzchni z płyt betonowych oraz trylinki i wykonaniu nowej nawierzchni z kostki betonowej a także zjazdów do istniejących garaży oraz dojść do budynków mieszkalnych. 

Źródło: zdjęcie z zasobów Urzędu Gminy Kwidzyn przedstawiające inwestycję.