Jesteś na > Mieszkańcy Gospodarka odpadami Stawki opłat

Stawki opłat

STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIAZUJĄCE NA TERENIE GMINY KWIDZYN W 2023 R.
 

Tabelka w formie graficznej porównująca stare i nowe opłaty
Informujemy, że od dnia 1 marca 2023 r. stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kwidzyn ulegną zmianie.

 
Począwszy od dnia 1 marca 2023 r. metody ustalania opłaty i stawki przedstawiają się następująco:

 • dla nieruchomości zamieszkałej przez maksymalnie 3 osoby, opłata stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz kwoty 29,00 zł miesięcznie; zatem:1 osoba zapłaci 29,00 zł miesięcznie,
  2 osoby zapłacą 58,00 zł miesięczne,
  3 osoby zapłacą 87,00 zł miesięcznie;

 • dla nieruchomości zamieszkałej przez 4 lub więcej osób, opłata naliczana jest od gospodarstwa domowego i wynosi 115,00 zł miesięcznie.
  Właściciele nieruchomości są zobowiązani uiszczać opłatę za odbiór odpadów komunalnych z góry w terminie do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc. Opłatę można zapłacić przelewem na indywidualny rachunek bankowy lub za pomocą karty płatniczej w Urzędzie Gminy Kwidzyn (pokój nr 6 lub pokój nr 1).

Osoby zainteresowane otrzymaniem książeczki do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą zgłaszać zapotrzebowanie w tym zakresie:


Przypominamy, że istnieje obowiązek segregowania odpadów komunalnych. W przypadku nie wypełniania tego obowiązku, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmie je jako niesegregowane (zmieszane) i powiadomi o tym Wójta Gminy Kwidzyn. Na tej podstawie zostanie wszczęte postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W drodze decyzji zostanie nałożona podwyższona opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

 • dla nieruchomości zamieszkałej przez maksymalnie 3 osoby, podwyższona opłata stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz kwoty 58,00 zł miesięcznie; zatem:1 osoba zapłaci 58,00 zł miesięcznie,
  2 osoby zapłacą 116,00 zł miesięczne,
  3 osoby zapłacą 174,00 zł miesięcznie;

 • dla nieruchomości zamieszkałej przez 4 lub więcej osób, podwyższona opłata naliczana jest od gospodarstwa domowego i wynosi 230,00 zł miesięcznie.
  Podstawa prawna:

art. 6j ust. 1 pkt 1, ust. 2, art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2a pkt 1 i 4, ust. 3 oraz art. 6ka ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.);
uchwała Nr XLIII/274/22 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 16 grudnia 2022 r., poz. 5196

 

Ikona pdf DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 369,46 kB ]