Nabór na stanowisko urzędnicze do gospodarki przestrzennej i budownictwa w Urzędzie Gminy Kwidzyn

WÓJT GMINY KWIDZYN
PROWADZI NABÓR NA ZWALNIAJĄCE SIĘ STANOWISKO URZĘDNICZE 
DS. GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA
W URZĘDZIE GMINY KWIDZYN

Wymagania niezbędne – między innymi: 

1. wykształcenie wyższe – ( preferowane z zakresu: gospodarki przestrzennej, architektury i urbanistyki, budownictwa lub kierunki pokrewne);

2. doświadczenie zawodowe – ( preferowane przy prowadzeniu spraw związanych z planowaniem przestrzennym i budownictwem)

3. prawo jazdy kat. B

Pełna treść ogłoszenia o naborze, w tym wykaz wymaganych dokumentów aplikacyjnych i zakres zadań przypisanych stanowisku, znajduje się na stronie https://www.bip.gminakwidzyn.pl w zakładce „Ogłoszenia o naborze” oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kwidzyn.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem :

Nabór na stanowisko urzędnicze do gospodarki przestrzennej i budownictwa w Urzędzie Gminy Kwidzyn

  1. w Biurze Obsługi Klienta pokój Nr 1 na parterze w siedzibie Urzędu Gminy Kwidzyn ul. Grudziądzka 30,
  2. przesłać pocztą na adres urzędu,
  3. lub przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem, iż przesłane w formie elektronicznej dokumenty aplikacyjne muszą być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz. U. z 2017 r., poz. 570 ), 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 maja 2019r. do godziny 1500.

O zachowaniu terminu złożenia dokumentów aplikacyjnych decyduje data złożenia dokumentów w Urzędzie.

Skip to content