Odwołanie przetargów

W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego Wójt Gminy Kwidzyn odwołuje zaplanowane na dzień 8 i 9 kwietnia przetargi na zbycie nieruchomości położone w Rakowcu i Brokowie Tychnowieckim.

Informacja o wyznaczeniu ponownego terminu przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kwidzyn www.bip.gminakwidzyn.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz na tablicach ogłoszeń we wsiach Rakowiec i Brokowo, a ponadto informacja o przetargu podana będzie w prasie lokalnej.