Radni udzielili Wójtowi Absolutorium

10 lipca 2020r. podczas obrad XX sesji Rady Gminy Kwidzyn, radni, jednogłośnie,  podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kwidzyn za rok 2019 oraz w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kwidzyn absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

Przed podjęciem w/w uchwał Wójt Gminy Dariusz Wierzba przedstawił raport o stanie Gminy Kwidzyn za rok 2019. Po przedstawieniu w/w raportu radni podjęli uchwałę o udzieleniu Wójtowi Gminy Kwidzyn wotum zaufania.W dalszej części obrad Wójt przedstawił sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za 2019 rok. Zgodnie z procedurą Przewodniczący Rady Gminy Kwidzyn Piotr Spaczyński odczytał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2019. Pozytywne stanowisko w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowiprzedstawił również Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Roman Górniewski W dyskusji Radni wyrazili pozytywną opinię do wykonanego przez Wójta budżetu i wnioskowali o udzielenie mu absolutorium.

Podczas sesji podjęte zostały również uchwały:

  1. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości;
  2. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kwidzyn;
  3. o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie długoterminowej pożyczki  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku  w roku 2020;
  4. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 2020 rok;
  5. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2020-2037;                    
  6. w sprawie upamiętnienia 100. Rocznicy Plebiscytu na Powiślu, Warmii i Mazurach    
Skip to content