Wójt Gminy Kwidzyn ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych w miejscowości Brokowo Tychnowieckie

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zmianami) oraz § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zmianami), Wójt Gminy Kwidzyn ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych:

Obręb geodezyjnyNumer działki i numer księgi wieczystejPowierzchnia nieruchomościTerminy odbytych przetargówForma sprzedażyOpis nieruchomości i przeznaczanie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowaniaCena Nieruchomości netto
Wadium
Minimalne postąpienie
Brokowo Tychnowieckie67/1 GD1I/00023650/3  1067 m2  23 października 2020 r.Sprzedaż na własność  Nieruchomość niezabudowana, przeznaczona pod budowę budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, wolnostojącego. Warunki zabudowy ustalone zostały w Decyzji Wójta Gminy Kwidzyn  Nr GP-WZ-53-2019
z dnia 24 czerwca 2019 r.
24.808,00 zł 2.500,00
250,00  

Na nieruchomościach nie były prowadzone badania geologiczne.

Przetargi odbędą się w dniu:

17 lutego 2021 r.Godz. 900Działka
67/1

w siedzibie Urzędu Gminy Kwidzyn ul. Grudziądzka 30, pokój nr 8, parter.          

Podana cena nie obejmuje podatku od towaru i usług, który zostanie doliczony
do wylicytowanej ceny według zasad i stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy z nabywcą.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu
ww. nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami, upłynął w dniu 1 lipca 2020 r.

            W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium
w ustalonym terminie. Termin wpłacenia wadium wraz z podaniem numeru działki
i miejscowości upływa w dniu 12 lutego 2021 r.

Miejsce i forma wniesienia wadium: wpłata na konto Urzędu Gminy Kwidzyn w Banku Spółdzielczym w Kwidzynie nr 78 8300 0009 0008 2123 2000 0060. Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania środków na rachunku bankowym Urzędu Gminy.

Warunkiem udziału w przetargu jest obecność na przetargu osoby, która dokonała wpłaty wadium lub innej osoby występującej w jej imieniu na podstawie udzielonego notarialnie pełnomocnictwa do uczestnictwa w tym przetargu. W przypadku osób prawnych należy przedłożyć aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy
z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 ze zmianami).

Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się
z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli do dnia
12 lutego 2021 r., zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

Wygrywającemu przetarg wadium zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym oferentom wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wpłacenie wadium jest równoznaczne z zapoznaniem się z uwarunkowaniami urbanistyczno-architektonicznymi zabudowy i uzbrojeniem znajdującym się na terenie objętym przetargiem.

Organizator przetargu jest zobowiązany do ustalenia terminu zawarcia umowy nabycia prawa własności w ciągu 21 dni od chwili rozstrzygnięcia przetargu i powiadomienia o nim nabywcy. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy nabycia prawa własności, w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wpłata wylicytowanej ceny netto + wartość podatku VAT nabycia nieruchomości, winna nastąpić nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Za dzień dokonania wpłaty ceny uważa się dzień, w którym środki pieniężne znajdą się na koncie Urzędu Gminy Kwidzyn.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Kwidzyn w pokoju nr 8 lub pod numerem telefonu 55-261-41-58.

Ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kwidzyn www.bip.gminakwidzyn.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kwidzyn i we wsi Brokowo Tychnowieckie na okres 30 dni,
a ponadto informacja o przetargu podana będzie w prasie lokalnej.

Skip to content