OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN

o możliwości ubiegania się o dotację na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest w roku 2022

Wójt Gminy Kwidzyn informuje o możliwości ubiegania się o dotację na realizację w 2022 roku inwestycji w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania pokryć dachowych zawierających azbest, z nieruchomości położonych na terenie gminy Kwidzyn.

Środki finansowe na realizację w/w inwestycji pochodziły będą z budżetu Gminy Kwidzyn oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚ i GW) pod warunkiem, że WFOŚ i GW ogłosi
w tym roku skierowany do gmin konkurs pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego”.

W oparciu o zebrane zgłoszenia od właścicieli nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych o chęci ubiegania się o dotację oraz pod warunkiem ogłoszenia przez WFOŚ i GW w Gdańsku  konkursu, pracownik Urząd Gminy Kwidzyn przygotuje wniosek do WFOŚ i GW w Gdańsku o udzielenie dotacji na realizację w 2022 roku w/w inwestycji.

W zależności od ilości zgłoszeń i uzyskanego dofinansowania z WFOŚ i GW w Gdańsku, wysokość dotacji może docelowo wynieść od 50% do 90% kosztów demontażu, transportu oraz unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.

Dotacja może zostać przyznana osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym, do budynków mieszkalnych
i gospodarczych. Dotacją nie może zostać objęta nieruchomość lub jej część wykorzystywana do prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

O zakwalifikowaniu zadania do realizacji decyduje kolejność wpływu zgłoszenia do Urzędu Gminy Kwidzyn.

Osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe zamierzające ubiegać się o dotację muszą złożyć pismo do Wójta Gminy Kwidzyn informujące o chęci ubiegania się o dotację opatrzone: danymi wnioskodawcy, nr kontaktowym, adresem modernizowanej nieruchomości, rodzajem zabudowy, nr księgi wieczystej, przewidywanym terminem podjęcia
i zakończenia prac związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest oraz powierzchnią pokrycia dachowego wyrażoną w m2.

Pisma informujące o chęci ubiegania się o dotację należy składać do 28 lutego 2022 r.
w Urzędzie Gminy Kwidzyn, przy ul. Grudziądzkiej 30, 82-500 Kwidzyn (pok. nr 1).

Wszelkie informacje uzyskać można kontaktując się z pracownikiem Urzędu Gminy Kwidzyn Panią Anetą Tarką w pokoju nr 19 na I piętrze lub pod nr tel.: 55 261 41 65.

Wójt Gminy Kwidzyn

Dariusz Wierzba

Skip to content