OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN

Informuję, że ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw(Dz. U. z 2022 r., poz. 1549) nałożyła na wójta obowiązek prowadzenia kontroli co najmniej raz na dwa lata, licząc od dnia wejścia w życie tej ustawy (tj. od 09.08.2022 r.) w następującym zakresie: W przypadku odpadów […]

Dostępny Samorząd – granty

GMINA KWIDZYN realizuje przedsięwzięcie grantowe „DOSTĘPNA GMINA KWIDZYN”, finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Kwidzyn dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wartość grantu: 100 000,00 PLN

Procedury zgłaszania zwierząt

Procedura postępowania w przypadku znalezienia bezdomnego zwierzęcia lub zwierzęcia, które uległo wypadkowi drogowemu na terenie gminy Kwidzyn I. Postępowanie w przypadku bezdomnych psów W przypadku, gdy właściciel wałęsającego się zwierzęcia jest znany, należy fakt ten zgłosić bezzwłocznie przedstawicielom Policji, którzy mają wówczas prawo nałożyć mandat na nieodpowiedzialnego właściciela. W sytuacji, kiedy mamy uzasadnione podejrzenie, że […]

Akademia Samorządowa: Dostępność plus- pomorskie i kujawsko- pomorskie

Urząd Gminy Kwidzyn uczestniczy w projekcie pt. „Akademia Samorządowa: Dostępność plus- pomorskie i kujawsko- pomorskie”,  nr Projektu WND-POWR.02.18.00-00-0168/20-2.  Projekt ma na celu poprawę jakości usług w urzędzie poprzez zapewnienie dostępu osobom ze szczególnymi potrzebami. Materiały dotyczące Dostępności w Jednostkach Samorządu Terytorialnego zostały opracowane na potrzeby realizacji projektu POWR 2014- 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej […]

„ABC o azbeście”

Na mocy ustawy z dnia 19 czerwca 1997 roku o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 ze zm.), w roku 1998 w Polsce zakończono produkcję wyrobów zawierających azbest. Na posiadaczy wyrobów zawierających azbest nałożono obowiązek ich inwentaryzowania i przestrzegania specjalnych procedur w trakcie usuwania, transportu […]

Podatek od środków transportowych – informacja ws. stawek na 2023 r.

Rada Gminy Kwidzyn w dniu 30 listopada 2022 r. podjęła uchwałę Nr XLIII/272/22 w sprawie stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 9 grudnia 2022 r. poz. 4965). FORMULARZE PODATKOWE Formularz na podatek od środków transportowych można pobrać na stronie: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/ UWAGA! Przypominamy, że podatnicy są zobowiązani do złożenia Wójtowi Gminy […]

Podatek rolny – informacja ws. stawek na 2023 r.

W 2023 r. stawka podatku rolnego wynosi: – dla gruntów gospodarstw rolnych – 185,125 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów, – dla gruntów pozostałych – 370,25 zł od 1 ha fizycznego gruntów. Rada Gminy Kwidzyn nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia stawki podatku rolnego, lecz przyjęła średnią cenę […]

Skip to content