Jesteś na > Urząd Gminy Dostępność Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej Gminy Kwidzyn

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Urząd Gminy Kwidzyn zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminy Kwidzyn.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.

Dostępna strona gminy jest zgodna ze standardem WCAG 2.1. 

Treści niedostępne

a) niezgodność́ z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
Serwis  zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
b)  treść́ nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 1.03.2021r.

Metoda przygotowania oświadczenia: Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być́ stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy: 

w przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dorota Madej  profilaktyka@gminakwidzyn.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (55) 261 41 56. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność́ i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej: profilaktyka@gminakwidzyn.pl

Adres e-mail podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność́ i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej: profilaktyka@gminakwidzyn.pl

 Numer telefonu odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność́ i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej: profilaktyka@gminakwidzyn.pl

Postępowanie odwoławcze

Opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiado­mienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy: 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Inne informacje, określone w Dz. U. 2023 poz. 1440 - art. 10. 2 

Data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:…

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publikowania informacji:

Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej: https://achecker.ca/checker/index.php

informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:

Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej: wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna 

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych: 

Do budynku prowadzą 2 wejście od ul. Grudziądzkiej i od ulicy 11-listopada.
Wejście główne od ul. Grudziądzkiej do budynku pozbawione jest barier architektonicznych: nie posiada progu, nie wymaga podjazdu, 
·         Wspólna część dostępu do budynku urzędu i Powiatowego Urzędu Pracy, który jest  wyposażony w windę dostosowaną do osób niepełnosprawnych, umożliwia osobom niepełnosprawnym dostęp do urzędu. 

Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze budynku Urzędu Gminy Kwidzyn po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem 55 261 41 51 lub 55 261 41 56
Dla osób na wózkach dostępne są szerokie korytarze i pomieszczenia na parterze.
Schody w budynku nie są przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne, 
Schody w budynku posiadają zamontowane poręcze, 
Wejście tylne do budynku posiada bariery architektoniczne w postaci trzech schodów bez podjazdu,
W całym urzędzie t.j. na wszystkich piętrach zamontowano oprogramowanie  wspomagające nawigowanie w budynku oraz lokalizację i ewakuację osób ze szczególnymi potrzebami z dźwiękowym systemem informacyjnym – do 500 m2 ,
Dla osób na wózkach dostępne są  korytarze i pomieszczenia na parterze.
Budynek nie jest wyposażony w windę dostosowaną do osób niepełnosprawnych. 
Przed wejściem głównym do budynku jest wydzielone i oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych
Przed wejściem tylnym do budynku wyznaczono 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku są tabliczki przydrzwiowe z wypukłym oznaczeniem nr pokoju, opisem w alfabecie Braille’a i kodem QR dla osób niewidomych,
Przy łazienkach są tabliczki oznaczone za pomocą piktogramów,
W budynku są kontrastowe oznaczenia stopni na schodach dla osób słabowidzących,
W budynku są dotykowe pasy ostrzegawcze przed schodami dla osób niewidomych,
W budynku częściowo toaletę przystosowano dla osób niepełnosprawnych t.j. zainstalowano pochwyty, 
W budynku są dwie pętle indukcyjne,
W budynku zamontowano tyflomapę małą stojącą dla osób niewidomych,
Przy wejściu do budynku zamontowano tablicę informacyjno – nawigacyjną dla osób słabowidzących,
·         Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U.z 2023r. poz.20), w Urzędzie Gminy Kwidzyn zapewniono dostęp do tłumacza języka migowego on-line przez osoby doświadczające trwałych lub okresowych trudności w komunikowaniu się. Dla klientów w Biurze Obsługi Klienta zainstalowano zestaw komputerowy z dwoma monitorami i kamerami przystosowany do usługi tłumacza języka migowego on-line. W przypadku zgłoszenia się do urzędu osoby niesłyszącej, pracownicy załatwiający sprawę klienta korzystają z usługi tłumaczenia języka migowego on- line przy pomocy tego urządzenia. Świadczona pomoc jest bezpłatna dla klienta. Urzędnikom zapewniono tablet – urządzenie przenośne z dostępem do tłumacza języka migowego on-line.  

Elementy dodatkowe deklaracji, wskazane w Dz. U. 2023 poz. 1440 - art. 10. 5, 6. 

Aplikacje mobilne 

Adres elektroniczny, pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej:

Pozostałe informacje

Wyjaśnienie dotyczące zobowiązania organu sektora publicznego w zakresie dostępności cyfrowej, na przykład:
— zamiar osiągniecia wyższego poziomu dostępności niż̇ wymagany prawem, 
— środki zaradcze, które zostaną̨ podjęte w celu rozwiązania kwestii niedostępnych treści na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, w tym ramy czasowe wprowadzenia tych środków w życie:

Formalne zatwierdzenie (na poziomie administracyjnym lub politycznym) oświadczenia  w sprawie dostępności:

Odnośnik do sprawozdania z oceny, o ile jest dostępne, oraz w szczególności, jeżeli status strony internetowej lub aplikacji mobilnej pod względem zgodności wskazano jako „w pełni zgodna”:

Wszelkie inne treści uznane za stosowne: